Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Reanimacja przyciskĂłw opuszczania elektrycznych szyb


About This File

W zwiÄzku ze zgĹaszanymi przez róĹźnych uĹźytkowników problemów z przyciskami opuszczania elektrycznych szyb postanowiĹem zamieĹciÄ, krótkÄ, ale za to bardzo zwiÄzĹÄ poradÄ ich reanimacji. MoĹźna zastosowaÄ jÄ zarówno do instalacji z dwoma i z czterema szybami elektrycznymi.

Przyczyny uszkodzeĹ

JednÄ z najczÄstszych przyczyn nieprawidĹowego dziaĹania klawiszy jest ich zalanie. Ich lokalizacja w pobliĹźu uchwytów na kubeczki jest rewelacyjnie wymyĹlona przez producenta.

InnÄ przyczynÄ moĹźe byÄ po prostu nagromadzenie siÄ patyny na stykach lub innych nieczystoĹci utrudniajÄcych zwarcie siÄ dwóch biegunów styku.

Co bÄdzie potrzebne

-ĹrubokrÄt krzyĹźowy do wymontowania przycisków z samochodu

-niewielki ĹrubokrÄt pĹaski

-do wyboru kawaĹek drobnego papieru Ĺciernego lub rozpuszczalnik typu zmywacz do paznokci, benzyna ekstrakcyjna, spirytus itp.

DemontaĹź przycisków jest bardzo prosty wiÄc o tym tylko kilka sĹów.

-Zdejmujemy póĹeczkÄ zlokalizowanÄ miÄdzy dĹşwigniÄ zmiany biegów i dĹşwigniÄ hamulca rÄcznego.

-Odpinamy wtyczki w kolorze zielonym i niebieskim.

-odkrÄcamy dwie Ĺruby krzyĹźowe mocujÄce ramkÄ wokóĹ mieszka od lewarka zmiany biegów.

-unosimy jÄ i od spodu wyciskamy ku górze zespóĹ przeĹÄczników opuszczania szyb

Efekt naszej pracy przedstawia zdjÄcie poniĹźej

pre_1351105299__1.jpg

W pierwszej kolejnoĹci zaczynamy od zdjÄcia plastikowej podkówki przytrzymujÄcej przewody i metalowej blaszki do mocowania zespoĹu w ramce.

pre_1351105317__2.jpg

Jak juĹź uwolniliĹmy wiÄzkÄ moĹźemy zabraÄ siÄ za wyĹuskanie serca ukĹadu z obudowy.

W tym celu maĹym pĹaskim wkrÄtakiem podwaĹźamy zaznaczone na zdjÄciu zaczepy z obu stron moduĹu, ostroĹźnie pociÄgajÄc za przewody, tak by caĹoĹÄ wyszĹa nam ku górze.

pre_1351105351__3.jpg

CaĹoĹÄ po wyciÄgniÄciu powinna nam siÄ zaprezentowaÄ zgodnie z poniĹźszym obrazkiem.

pre_1351105369__4.jpg

Teraz moĹźemy oddzieliÄ czÄĹÄ z biaĹego plastiku od pĹytki drukowanej.

W tym celu podwaĹźamy wkrÄtakiem plastik w kilku miejscach. Powinien zejĹÄ doĹÄ Ĺatwo.

UWAGA!!! pod plastikiem znajdujÄ siÄ trójkÄtne blaszki. MogÄ nam powypadaÄ ale nie mogÄ siÄ pogubiÄ.

pre_1351105392__5.jpg

pre_1351105482__6.jpg

Teraz moĹźemy przystÄpiÄ do wĹaĹciwej czÄĹci naprawy styków.

Zaczynamy od oglÄdzin wewnÄtrznej czÄĹci blaszek i powierzchni pĹytki w miejscach gdzie znajdowaĹy siÄ blaszki.

pre_1351105497__7.jpg

pre_1351105517__8.jpg

Jak widaÄ na pĹytce u mnie nazbieraĹo siÄ trochÄ patyny a wewnÄtrzna strona blaszek nazbieraĹa trochÄ nieczystoĹci.

Przy pomocy drobnego papieru Ĺciernego lub substancji czyszczÄcej oczyszczamy wewnÄtrznÄ stronÄ blaszek i pĹytkÄ w miejscach zaznaczonych na rysunku. Staramy siÄ aby nie zdrapaÄ lakieru ze ĹcieĹźek. Na zdjÄciach pokazane jest czyszczenie papierem Ĺciernym, ale jeĹli ktoĹ uwaĹźa Ĺźe narobi nim wiÄcej szkód moĹźe uĹźyÄ rozpuszczalnika, spirytusu lub teĹź innej substancji która pomoĹźe w wyczyszczeniu styków.

pre_1351105539__9.jpg

Pora na skĹadanie.

BiaĹy plastik który ĹciÄgaliĹmy przy demontaĹźu posiada gniazda na blaszki. UkĹadamy je kolejno jak na zdjÄciu

pre_1351105583__10.jpg

Teraz odwracajÄc pĹytkÄ drukowanÄ do góry przewodami skĹadamy caĹoĹÄ razem, zwracajÄc uwagÄ na plastikowe koĹeczki, które wchodzÄ w otwory w pĹytce drukowanej.

pre_1351105606__11.jpg

pre_1351105627__12.jpg

Tak naprawione serce moduĹu wkĹadamy z powrotem do czarnej obudowy, wkĹadamy metalowÄ blaszkÄ i plastikowÄ podkówkÄ na przewody.

CaĹoĹÄ montujemy z powrotem w aucie i cieszymy siÄ z dziaĹajÄcych szybek.

UWAGA! Ta porada prezentuje przykĹadowe zdjÄcia moduĹu klawiszy od strony pasaĹźera. ModuĹ kierowcy wyposaĹźony jest jeszcze we wĹÄcznik przesuwny do blokady przeĹÄczników w tylnych drzwiach. Nie zwiÄksza to jednak trudnoĹci w rozĹoĹźeniu i zĹoĹźeniu. W tym przypadku dochodzi jeszcze czyszczenie miejsca po którym przesuwajÄ siÄ blaszki suwaka.

 Share


×
×
  • Create New...
UP