Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Felgi stalowe - budowa i parametry montaĹźowe rada / informacja


About This File

Witam.

MoĹźe siÄ przydaÄ komuĹ kiedyĹ szukajÄc w internecie natknÄĹem siÄ na coĹ takiego

Podobnie jak felgi aluminiowe, równieĹź felgi stalowe charakteryzujÄ siÄ okreĹlonymi parametrami technicznymi. Jednak jest pewna róĹźnica pomiÄdzy doborem do samochodu felg aluminiowych, a stalowych.

OtóĹź o ile felgi aluminiowe moĹźna dobraÄ z pewnÄ dozÄ dowolnoĹci, kierujÄc siÄ np. ĹrednicÄ, wzorem lub kolorystykÄ wykoĹczenia, o tyle felgi stalowe muszÄ speĹniaÄ ĹciĹle okreĹlone parametry techniczne.

pre_1350940110__1.png

Rozmiar obrÄczy (szerokoĹÄ i Ĺrednica)

To najbardziej oczywisty parametr okreĹlajÄcy w calach ĹrednicÄ felgi oraz jej szerokoĹÄ. Rozmiar obrÄczy sÄ uzaleĹźnione od parametrów pojazdu, w którym felgi majÄ byÄ zamontowane. Kryteriami doboru felgi stalowej sÄ; marka i model pojazdu, rocznik oraz wersja silnikowa lub TYP samochodu.

Liczba i rozstaw Ĺrub (otworów montaĹźowych)

Niezwykle istotna cecha kaĹźdej felgi, okreĹlajÄca iloĹÄ otworów na Ĺruby lub nakrÄtki montaĹźowe. IntegralnÄ cechÄ opisujÄcÄ otwory montaĹźowe jest ich rozstaw, czyli Ĺrednica okrÄgu, na którym znajdujÄ siÄ Ĺrodki otworów montaĹźowych. Ĺrednica okrÄgu podawana jest jako wartoĹÄ w milimetrach. W przypadku parzystej iloĹci otworów montaĹźowych, wartoĹÄ ta bÄdzie równa odlegĹoĹci miÄdzy Ĺrodkami otworów przeciwlegĹych, natomiast w przypadku nieparzystej liczby otworów montaĹźowych zasada ta nie ma zastosowania.

CzÄsto rozstaw Ĺrub jest bĹÄdnie mierzony i podawana jest wartoĹÄ odlegĹoĹci miÄdzy kolejnymi otworami – BĹÄD.

pre_1350940132__2.gif

ET (inaczej odsadzenie lub offset)

Parametr oznaczany najczÄĹciej symbolem ET to podawana w milimetrach wartoĹÄ odlegĹoĹci miÄdzy pĹaszczyznÄ montaĹźowÄ obrÄczy, a jej Ĺrodkiem symetrii. W felgach stalowych spotkaÄ moĹźna ET z wartoĹciÄ ujemnÄ i dodatniÄ, Ujemna wartoĹÄ ET oznacza, Ĺźe obrÄcz „wysuwa siÄ” na zewnÄtrz pojazdu. DokĹadniej mówiÄc: oĹ symetrii felgi jest wysuniÄta w stosunku do pĹaszczyzny montaĹźowej (a wiÄc i piasty) na zewnÄtrz samochodu. NP ET -15 oznacza, Ĺźe oĹ symetrii felgi jest wysuniÄta na zewnÄtrz o 15 mm wzglÄdem pĹaszczyzny montaĹźowej.

Odwrotna sytuacja zachodzi, kiedy wartoĹÄ parametru ET jest dodatnia. Jest to najczÄĹciej spotykana sytuacja. Przy dodatnim ET felga jest schowana w nadkole samochodu. DokĹadniej mówiÄc: oĹ symetrii felgi jest schowana w stosunku do pĹaszczyzny montaĹźowej (a wiÄc i piasty) do wewnÄtrz samochodu. NP ET 35 oznacza, Ĺźe oĹ symetrii felgi jest schowana do wewnÄtrz o 35 mm wzglÄdem pĹaszczyzny montaĹźowej.

W przypadku doboru felg aluminiowych, wartoĹÄ parametru ET moĹźe odbiegaÄ od fabrycznie montowanych felg. Wynika to gĹównie z faktu ksztaĹtu felgi i jej szerokoĹci, stÄd teĹź producenci felg publikujÄ tabele zastosowaĹ (tzw. tablice aplikacyjne), które opisujÄ moĹźliwoĹci montaĹźu wybranej felgi do konkretnego samochodu. W przypadku zmiany Ĺrednicy, a tym bardziej szerokoĹci felgi, np. z 6,5” na 8,0” zmiana wartoĹci ET jest niemalĹźe pewna.

Otwór centralny (inaczej otwór Ĺrodkowy lub naba)

Parametr opisujÄcy wielkoĹÄ otworu w feldze podawany w milimetrach. Otwór centralny w feldze stalowej musi byÄ bezwzglÄdnie dopasowany swoim rozmiarem do koĹnierza piasty koĹa, gdyĹź tylko w taki sposób bÄdzie zapewnione odpowiednie przenoszenie obciÄĹźeĹ. Ĺruby lub nakrÄtki montaĹźowe majÄ jedynie na celu odpowiednie ustawienie felgi na piaĹcie.

Inaczej sytuacja wyglÄda, jeĹźeli chodzi o felgi aluminiowe. Tutaj spotkaÄ moĹźna dwie sytuacje. Pierwsza z nich to taka, kiedy wielkoĹÄ otworu centralnego felgi aluminiowej pasuje idealnie do piasty, a druga, spotykana na ogóĹ, kiedy do montaĹźu stosowane sÄ tzw. pierĹcienie centrujÄce. Wykonywane z róĹźnych materiaĹów, zwykle tworzywa sztucznego lub aluminium elementy sĹuĹźÄ do niwelacji róĹźnicy otworu w feldze aluminiowej i Ĺrednicy piasty. Zestaw montaĹźowy (czyli pierĹcienie centrujÄce o ile sÄ wymagane, oraz Ĺruby lub nakrÄtki) do felg aluminiowych dobierany jest indywidualnie pod kÄtem samochodu i stanowi integralnÄ czÄĹÄ kupowanego kompletu felg.

WaĹźne jest, aby podczas montaĹźu obrÄczy w miejscu styku otworów i pierĹcieni centrujÄcych z piastÄ koĹa, pokryÄ je specjalnÄ pastÄ uniemoĹźliwiajÄcÄ zapiekanie. W innym wypadku moĹźemy mieÄ trudnoĹci z demontaĹźem koĹa.

KoĹnierz ochronny (Hump)

Wygarbienie na krawÄdzi felgi, przeciwdziaĹajÄce zsuwaniu siÄ opony podczas dziaĹania duĹźych siĹ poziomych (skierowanych prostopadle do osi symetrii felgi), np. podczas jazdy po okrÄgu, zabezpieczajÄc tym samym przed nagĹÄ utratÄ ciĹnienia w oponie. KoĹnierz ten moĹźe byÄ pojedynczy lub podwójny i mieÄ róĹźne ksztaĹty.

Oznaczenia felgi stalowej:

Np.: 6.0Jx15H2, 5x112, ET38, CH57.1

6.0 – szerokoĹÄ felgi w calach

J – ksztaĹt profilu felgi

15 – Ĺrednica felgi w calach

H2 – podwójny koĹnierz

5 – iloĹÄ otworów montaĹźowych

112 – Ĺrednica okrÄgu, na którym opisane sÄ otwory montaĹźowe

ET38 – odsadzenie: 38mm

CH 57.1– Ĺrednica otworu centralnego: 57 mm

 Share


×
×
  • Create New...
UP