Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Wymiana kratek nawiewowych przedliftowych na poliftowe


About This File

Witam, sporo osób chce upodobniÄ wnÄtrze przedlifta do poliftowej Vectry C wkĹadajÄc poliftowe kratki nawiewowe i czÄsto dostajÄ pytania jak to zrobiÄ przecieĹź kratki majÄ inny ksztaĹt wiÄc o to krótka porada :)

Do caĹej operacji potrzebujemy ĹrubokrÄta w koĹcówkÄ torx 20

pre_1389024525__1.jpg

1. Zaczynamy od zdjÄcia listwy ozdobnej deski rozdzielczej. W tym celu naleĹźy otworzyÄ schowek pasaĹźera w desce rozdzielczej i powoli od prawej strony ĹapiÄc listwÄ ozdobnÄ od doĹu ciÄgniemy jÄ do siebie. Uwaga proszÄ siÄ nie baÄ :) ZdejmowaĹem juĹź okoĹo 50 listw i nigdy siÄ nie uszkodziĹa.

pre_1389024588__2.jpg

pre_1389024610__3.jpg

pre_1389024634__4.jpg

pre_1389024659__5.jpg

pre_1389024684__6.jpg

Czerwonymi kóĹeczkami zaznaczone sÄ zatrzaski na listwie które wchodzÄ w otwory na desce (jeden z nich takĹźe zaznaczyĹem). Listwa siedzi w desce wĹaĹnie na tych zaczepach jest ich ĹÄcznie 5-6 sztuk.

pre_1389024711__7.jpg

2. PrzystÄpujemy do wyjÄcia pierwszego nawiewu. Potrzebujemy ĹrubokrÄta z koĹcówkÄ torx 20, którym odkrÄcamy dwa wkrÄty. Po ich wykrÄceniu wyjmujemy nawiew z deski (nawiew przymocowany jest do deski tylko tymi dwoma wkrÄtami, nie ma dodatkowych zatrzasków).

Czerwonymi kóĹeczkami zaznaczone sÄ dwa wkrÄty do odkrÄcenia.

pre_1389024739__8.jpg

pre_1389024760__9.jpg

pre_1389024785__10.jpg

3. Gdy mamy juĹź nawiew w dĹoni przystÄpujemy do ĹciÄgniÄcia frontu z nawiewu, polecam zamkniÄcie nawiewu pokrÄtĹem do samego doĹu.

Front trzyma siÄ na 3 zatrzaskach. Dwa sÄ od góry i wystarczy je podwaĹźyÄ palcami do góry

pre_1389024810__11.jpg

pre_1389024823__12.jpg

Natomiast jeden zaczep jest po lewej stronie w kratkach o oznaczeniu R oraz po prawej stronie w kratkach o oznaczeniu L - naleĹźy do lekko odciÄgnÄÄ.

Zaczep w pozycji blokujÄcej

pre_1389024838__13.jpg

Zaczep w pozycji odblokowanej

pre_1389024855__14.jpg

i oto efekt

pre_1389024869__15.jpg

4. PrzygotowanÄ w ten sam sposób kratkÄ poliftowÄ czyli ze zdjÄtym frontem ĹÄczymy z przedliftowym frontem. NakĹadamy front i zaczepiamy dwa górne zatrzaski i boczny haczyk. PamiÄtajmy aby nawiew poliftowy takĹźe byĹ w pozycji zamkniÄtej. NastÄpnie wkĹadamy przerobiony nawiew w deskÄ i przykrÄcamy dwa wkrÄty ĹrubokrÄtem z koĹcówkÄ torx 20

5. Zabieramy siÄ za nawiew boczny lewy od strony kierowcy. PostÄpujemy dokĹadnie tak samo jak z wczeĹniej opisanym nawiewem, jedyne róĹźnice sÄ przy zdejmowaniu listwy ozdobnej z deski tzn. Listwa trzyma siÄ na dwóch zaczepach i Ĺźeby jÄ zdjÄÄ otwieramy drzwi kierowcy i zahaczamy palcami lewÄ stronÄ listwy od spodu. Wychodzi nam pierwsza poĹowa listwy nastÄpnie zahaczamy prawÄ stronÄ listwy palcami od doĹu i wychodzi druga czÄĹÄ listwy. Czerwonymi kóĹeczkami zaznaczone sÄ zaczepu listwy o otwory w desce. Dalej postÄpujemy jak w punktach 2-4.

pre_1389024896__16.jpg

pre_1389024921__17.jpg

pre_1389024937__18.jpg

6. ZostaĹy nam jeszcze Ĺrodkowe kratki. Do wymiany nawiewów Ĺrodkowej ramki nie trzeba odĹÄczaÄ ani wykrÄcaÄ wyĹwietlacza !!!

Zaczynamy od odkrÄcenia 4 wkrÄtów ĹrubokrÄtem z koĹcówkÄ torx 20. Czerwonymi kóĹeczkami zaznaczone odpowiednia wkrÄty.

pre_1389024953__19.jpg

Po ich odkrÄceniu ramka z wyĹwietlaczem i nawiewami dalej jest zablokowana w desce. W celu jej wyjÄcia naleĹźy podgiÄÄ dwa plastikowe elementy deski zaznaczone czerwonymi kóĹeczkami do doĹu tak aby przestaĹy blokowaÄ ramkÄ wyĹwietlacza. Na zdjÄciu zaznaczony jest prawy element deski po przeciwlegĹej stronie jest drugi taki sam.

pre_1389024970__20.jpg

7. NastÄpnie wyciÄgamy caĹÄ ramkÄ z wyĹwietlaczem i nawiewami. UWAGA do wyĹwietlacz podpiÄta jest jedna wtyczka, a w wypadku kolorowego wyĹwietlacza dwie wiÄc nie wyciÄgniemy ramki daleko !!!

pre_1389025000__21.jpg

Czerwonymi kóĹkami zaznaczone zaczepu trzymajÄce nawiew w kratce. WyjÄcie nawiewu z frontu robimy w ten sam sposób co w punktach 2-4, tak samo robimy z lewym nawiewem centralnym.

pre_1389025010__22.jpg

Wsadzamy uprzednio przygotowane dwie kratki poliftowe i skrÄcamy wszystko w odwrotnej kolejnoĹci.

8. PrzystÄpujemy do zaĹoĹźenia listw ozdobnych. ProszÄ najpierw zrównaÄ haczyki listw z otworami w desce i powoli idÄc od lewego lub prawego koĹca listwy dociskamy jÄ do deski.

pre_1389025031__23.jpg

pre_1389025059__24.jpg

Efekt koĹcowy:

pre_1389025070__25.jpg

pre_1389025084__26.jpg

Koszt operacji okoĹo 100 zĹ - cena 4 nawiewów poliftowych

Czas trwania okoĹo 15 minut

Efekt: bezcenny :)

WedĹug mnie kaĹźdy sobie bez problemu poradzi ! :)

 Share


×
×
  • Create New...
UP