Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

X18XE Dane Techniczne I Parametry


About This File

Opel Vectra B GL/CD 1,8i 16V (1995-2000)

Typ X18XE (Ecotec)

SILNIK / o zapĹonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzÄdowy, chĹodzony cieczÄ, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma waĹkami rozrzÄdu w gĹowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napÄdzajÄcy koĹa przednie

Typ X18XE (Ecotec)

Ĺrednica cylindra 81,6 mm

Skok tĹoka 86 mm

PojemnoĹÄ skokowa 1799 cm3

StopieĹ sprÄĹźania 10,8

CiĹnienie sprÄĹźania

- nominalne 1,3...1,5 MPa

- dopuszczalna róĹźnica miÄdzy cylindrami 0,1 MPa

Moc maksymalna 85 kW (115 KM)

PrÄdkoĹÄ obrotowa mocy maksymalnej 5400 obr/min

Moment maksymalny 170 N×m

PrÄdkoĹÄ obrotowa momentu maksymalnego 3600 obr/min

UkĹad rozrzÄdu / dwa waĹki rozrzÄdu w gĹowicy, podparte na piÄciu ĹoĹźyskach kaĹźdy, napÄdzane paskiem zÄbatym, napinacz paska mechaniczny, szesnaĹcie zaworów w gĹowicy (8 ssÄcych i 8 wydechowych)

Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne

Pasek zÄbaty / napÄdu waĹków rozrzÄdu i pompy cieczy chĹodzÄcej

- typ / Gates Powergrip

- liczba zÄbów 169

- szerokoĹÄ 20 mm

- naciÄg / regulowany póĹautomatycznie ustawieniem wstÄpnym napinacza

- wymiana / co 60 000 km lub co 4 lata

UkĹad chĹodzenia / zamkniÄty, o obiegu wymuszonym przez pompÄ odĹrodkowÄ, termostat, chĹodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyĹÄcznikiem umieszczonym na chĹodnicy

Termostat / o oznaczeniu 92

- temperatura poczÄtku otwarcia 92°C

- temperatura peĹnego otwarcia 107°C

Wentylator / elektryczny

- temperatura wĹÄczenia 100°C

- temperatura wyĹÄczenia 95°C

Zawór nadciĹnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego

- nadciĹnienie otwarcia zaworu 120...150 kPa

UkĹad smarowania / pod ciĹnieniem

Pompa oleju / zÄbata, o zazÄbieniu wewnÄtrznym, umieszczona na zewnÄtrz kadĹuba od strony napÄdu rozrzÄdu, napÄdzana bezpoĹrednio od waĹu korbowego

CiĹnienie oleju (w temperaturze oleju 80°C) / na biegu jaĹowym wynosi co najmniej 0,15 MPa

Filtr oleju / wymienny

UkĹad zasilania / wtryskowy, wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie Siemens Simtec 56.5, z pochĹanianiem par paliwa, wtĹaczaniem dodatkowego powietrza do kolektora wydechowego i recyrkulacjÄ spalin, z kolektorem dolotowym o zmiennej dĹugoĹci, z katalizatorem regulowanym potrójnego dziaĹania i sondÄ lambda w ukĹadzie wydechowym, zawierajÄcy:

- zbiornik paliwa,

- pompÄ paliwa,

- filtr paliwa,

- regulator ciĹnienia paliwa,

- cztery wtryskiwacze paliwa,

- czujnik poĹoĹźenia przepustnicy,

- regulator prÄdkoĹci obrotowej biegu jaĹowego,

- przepĹywomierz powietrza,

- czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej silnik,

- czujnik temperatury zasysanego powietrza,

- czujnik poĹoĹźenia waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych,

- czujnik spalania stukowego,

- sondÄ lambda w ukĹadzie wydechowym,

- elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce wtryskiem, zapĹonem i funkcjami pomocniczymi,

- filtr powietrza,

- pochĹaniacz par paliwa z elektrozaworem sterowania,

- zawór recyrkulacji spalin z elektrozaworem sterowania,

- przekaĹşnik sterowania pompy paliwa,

- elektrozawór pompy wtĹaczania powietrza dodatkowego,

- pompÄ wtĹaczania powietrza dodatkowego,

- elektrozawór sterowania zaworów zmiany dĹugoĹci przewodów kolektora ssÄcego,

- cztery zawory zmiany dĹugoĹci przewodów kolektora ssÄcego oraz zintegrowany z ukĹadem zapĹonowym.

Pompa paliwa / elektryczna, umieszczona w zbiorniku paliwa, sterowana przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce wtryskiem benzyny poprzez przekaĹşnik

- ciĹnienie tĹoczenia 300 kPa

Filtr paliwa / GM, umieszczony obok zbiornika paliwa pod podĹogÄ pojazdu, wymiana co 30 000 km

PochĹaniacz par paliwa / z wÄglem aktywnym, umieszczony w przedziale silnika na prawym nadkolu

Elektrozawór pochĹaniacza par paliwa / zamocowany z tyĹu gĹowicy

- rezystancja (przy 20°C) 31,8...38,5 W

- napiÄcie 8...14 V

Wtryskiwacze / elektromagnetyczne, sterowane przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce, umieszczone w kolektorze ssÄcym (po jednym na kaĹźdy cylinder)

- rezystancja uzwojenia 12,5 W

PrzepĹywomierz powietrza / masowy z tzw. gorÄcym drutem, umieszczony w przedziale silnika na przewodzie ssÄcym za filtrem powietrza

- napiÄcie zasilania 12 V

- napiÄcie sygnaĹu (mierzone miÄdzy stykami „14” i „33”

zĹÄcza urzÄdzenia sterujÄcego) 0,3...0,7 V

Regulator ciĹnienia paliwa / mechaniczny, przeponowy, umieszczony przy kolektorze wtryskiwaczy, zapewniajÄcy staĹÄ róĹźnicÄ ciĹnieĹ miÄdzy ciĹnieniem paliwa a ciĹnieniem w kolektorze ssÄcym

- ciĹnienie regulowane na biegu jaĹowym 220...250 kPa

Czujnik poĹoĹźenia przepustnicy / potencjometryczny, umieszczony na osi przepustnicy

- napiÄcie zasilania 5 V

- napiÄcie sygnaĹu

- przepustnica zamkniÄta 0,1...0,9 V

- przepustnica otwarta caĹkowicie 3,9...4,9 V

Czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, zamocowany do gĹowicy pod moduĹem wzmocnienia zapĹonu

- napiÄcie zasilania 5 V

- napiÄcie sygnaĹu (w temp. 80...110°C) 0,8...1,5 V

- rezystancja kontrolna (silnik zimny) ok. 1500 W

Czujnik temperatury zasysanego powietrza / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony na przewodzie przy filtrze powietrza

- napiÄcie zasilania 5 V

- napiÄcie sygnaĹu (w temp. 10...80°C) 0,5...3 V

- rezystancja kontrolna (przy 22...30°C) 2015 W

- napiÄcie kontrolne sygnaĹu (przy 22...30°C) 1,5 V

Regulator prÄdkoĹci obrotowej biegu jaĹowego / elektrozawór utrzymujÄcy wymaganÄ prÄdkoĹÄ obrotowÄ biegu jaĹowego przez zmianÄ przepĹywu powietrza dodatkowego w kanale obejĹciowym przepustnicy, sterowany przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce

- rezystancja zaworu 10,3 W

Czujnik spalania stukowego / piezoelektryczny, zamocowany do kadĹuba pod kolektorem ssÄcym miÄdzy 2. i 3. cylindrem

- czÄstotliwoĹÄ rezonansowa czujnika 8 kHz

Czujnik poĹoĹźenia waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych / hallotronowy, umieszczony przy kole zÄbatym waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych

- rezystancja

- miÄdzy stykami „A” i „C” 13,4 W

- miÄdzy stykami „A” i „B” 0,6 W

- miÄdzy stykami „B” i „C” 12,9 W

Elektrozawór recyrkulacji spalin / umieszczony przy module wzmocnienia zapĹonu

- napiÄcie zasilania 12 V

- rezystancja 30 W

Elektrozawór pompy wtĹaczania powietrza dodatkowego / umieszczony przy kolektorze ssÄcym, zapewniajÄcy otwarcie zaworu wtĹaczania powietrza dodatkowego przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce

- rezystancja zaworu 38,6 W

Pompa wtĹaczania powietrza dodatkowego / elektryczna, umieszczona w przedziale silnika na lewym nadkolu

- rezystancja 0,3 W

Elektrozawór sterowania zaworów zmiany dĹugoĹci przewodów kolektora ssÄcego / umieszczony na przewodzie ssÄcym, sterowany przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce

Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkĹadem papierowym, umieszczony z prawej strony przedziaĹu silnika, wymiana co 30 000 km

Sonda lambda / umieszczona w ukĹadzie wydechowym przed katalizatorem, podgrzewana elektrycznie

Elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce / mikroprocesorowe, zawierajÄce ukĹad autodiagnostyki, Siemens, o zĹÄczu 55-stykowym, zamocowane do przegrody czoĹowej za schowkiem tablicy rozdzielczej, diagnozowane za pomocÄ testera diagnostycznego Opel Tech 1.5

Parametry kontrolne

PrÄdkoĹÄ obrotowa biegu jaĹowego 670...1030 obr/min

ZawartoĹÄ CO

- na biegu jaĹowym do 0,5%

- przy 2800...3200 obr/min do 0,3%

UkĹad zapĹonowy / akumulatorowy, elektroniczny bezrozdzielaczowy, tzw. bezpoĹredni DIS, mikroprocesorowy, zintegrowany z ukĹadem wtrysku benzyny, zawierajÄcy:

- czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego,

- specjalnÄ podwójnÄ cewkÄ zapĹonowÄ (o czterech wyjĹciach wysokiego napiÄcia) z

moduĹem wzmocnienia zapĹonu,

- przewody wysokiego napiÄcia,

- Ĺwiece zapĹonowe

oraz poĹÄczony z elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym wtryskiem benzyny i zapĹonem

Czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego / hallotronowy, wspóĹpracujÄcy z tarczÄ o 58 zÄbach na wale korbowym przy kole pasowym

- odstÄp czoĹa czujnika od tarczy (nieregulowany) 1 ± 0,7 mm

- napiÄcie sygnaĹu (na biegu jaĹowym) 7,3 V

- rezystancja

- miÄdzy stykami „1” i „2” ¥ W

- miÄdzy stykami „1” i „3” 3,4 MW

- miÄdzy stykami „2” i „3” 2,25 MW

Cewka zapĹonowa / specjalna, podwójna, poĹÄczona z moduĹem wzmocnienia zapĹonu, zamocowana do gĹowicy nad skrzynkÄ przekĹadniowÄ

- rezystancja

- uzwojenia pierwotnego / niemierzalna

- uzwojenia wtórnego 7000 ± 50 W

KolejnoĹÄ zapĹonu / zapĹon równoczesny w cylindrach 1 i 4 oraz 2 i 3 (jedna iskra wykorzystywana, druga tracona - cylinder nr 1 od strony napÄdu rozrzÄdu)

Ĺwiece zapĹonowe

- modele 1996 / Bosch FR 8 LDC 4

- od modeli 1997 / Bosch FR 8 LDCU

OdstÄp elektrod 0,7...0,8 mm

PODWOZIE

SprzÄgĹo / cierne, jednotarczowe, suche, ze sprÄĹźynÄ centralnÄ, z samoczynnÄ regulacjÄ skoku jaĹowego, sterowane hydraulicznie

Ĺrednica tarczy

- zewnÄtrzna 216 mm

- wewnÄtrzna 144 mm

GruboĹÄ okĹadziny 3,5 mm

Pompa sprzÄgĹa / umieszczona na przedĹuĹźeniu pedaĹu sprzÄgĹa

WyprzÄgnik hydrauliczny sprzÄgĹa / umieszczony w obudowie ĹoĹźyska wyciskowego sprzÄgĹa

Obwód hydrauliczny wyĹÄczania sprzÄgĹa / poĹÄczony z ukĹadem hamulcowym

Skrzynka przekĹadniowa / mechaniczna, piÄciobiegowa plus bieg wsteczny, biegi do przodu synchronizowane

Typ F18WR lub F18CR

PrzeĹoĹźenia

Skrzynka F18WR

- I bieg 3,58

- II bieg 1,87

- III bieg 1,23

- IV bieg 0,92

- V bieg 0,74

- bieg wsteczny 3,33

- przekĹadnia gĹówna 3,94

Skrzynka F18CR

- I bieg 3,58

- II bieg 2,14

- III bieg 1,48

- IV bieg 1,12

- V bieg 0,89

- bieg wsteczny 3,33

- przekĹadnia gĹówna 3,74

Przeniesienie napÄdu / póĹosie poĹÄczone z obu stron za pomocÄ przegubów równobieĹźnych trójramiennych od strony skrzynki przekĹadniowej i kulowych od strony kóĹ, z masÄ wyrównowaĹźajÄcÄ na prawej póĹosi

UkĹad kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym

PrzekĹadnia kierownicza / zÄbatkowa, z zaworem rozdzielczym i siĹownikiem integralnym, Saginaw lub ZF

PrzeĹoĹźenie 16,5

PromieĹ skrÄtu 5,335 m

Pompa wspomagania / hydrauliczna, Ĺopatkowa, napÄdzana paskiem klinowym od waĹu korbowego razem z alternatorem i sprÄĹźarkÄ klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacjÄ)

CiĹnienie zasilania

- koĹa skrÄcone maksymalnie 11 ± 0,5 MPa

- koĹa ustawione do jazdy prosto 0,2...0,5 MPa

Pasek napÄdu pompy wspomagania / wieloklinowy

- naciÄg / regulowany samoczynnie przez napinacz rolkowy

Zawieszenie przednie / niezaleĹźne, typu Mac Pherson, z dolnymi wahaczami poprzecznymi trójkÄtnymi, ze stabilizatorem poprzecznym prÄtowym o Ĺrednicy 20 mm

Amortyzatory / gazowe teleskopowe dwustronnego dziaĹania

SprÄĹźyny zawieszenia / Ĺrubowe

- wersje bez klimatyzacji

- oznaczenie / ZQ

- wysokoĹÄ swobodna 342 mm

- sztywnoĹÄ (mierzona na kole) 21 N/mm

- wersje z klimatyzacjÄ

- oznaczenie / ZJ

- wysokoĹÄ swobodna 325 mm

- sztywnoĹÄ (mierzona na kole) 24 N/mm

Ustawienie kóĹ przednich (samochód obciÄĹźony masÄ 70 kg na kaĹźdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napeĹniony do poĹowy)

- zbieĹźnoĹÄ (regulowana) 1 ± 1 mm (0°10¢ ± 10¢)

- pochylenie koĹa (nieregulowane) -1°05¢ ± 0°45¢

(dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 1°)

- wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane) 3°50¢ ± 1°

(dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 1°)

Piasta koĹa przedniego / na ĹoĹźysku dwurzÄdowym kulkowym skoĹnym zakrytym

Zawieszenie tylne / niezaleĹźne, wielowahaczowe (pojedyncze wahacze wleczone odgiÄte i podwójne wahacze poprzeczne), na sprÄĹźynach Ĺrubowych wspóĹosiowych z amortyzatorami gazowymi teleskopowymi (kolumny resorujÄce) opartymi o wahacz wleczony, ze stabilizatorem poprzecznym prÄtowym o Ĺrednicy 16 mm

SprÄĹźyny zawieszenia / o oznaczeniu GD

Ustawienie kóĹ tylnych (samochód obciÄĹźony masÄ 70 kg na kaĹźdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napeĹniony do poĹowy)

- zbieĹźnoĹÄ (regulowana)

- do I 1996 1,6 ± 1 mm (0°16¢±0°10¢)

- od I 1996 do II 1997 2,6 ± 1 mm (0°25¢±0°10¢)

- od II 1997 2,8 ± 1 mm (0°27¢±0°10¢)

- pochylenie koĹa (nieregulowane)

- do II 1997 -1°20¢ ± 35¢

- od II 1997 -1°27¢ ± 35¢

(dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 35¢)

Piasta koĹa tylnego / na ĹoĹźysku dwurzÄdowym kulkowym skoĹnym zakrytym

UkĹad hamulcowy

Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podziaĹ po przekÄtnej), ze wspomaganiem podciĹnieniowym, z ukĹadem przeciwblokujÄcym ABS typu 415

Hamulce kóĹ przednich / tarczowe, z zaciskiem pĹywajÄcym jednotĹokowym i tarczÄ wentylowanÄ, Teves

Ĺrednica zewnÄtrzna tarczy 256 mm

GruboĹÄ tarczy

- nominalna 24 mm

- minimalna po naprawie 22 mm

- minimalna dopuszczalna 21 mm

GruboĹÄ nakĹadek ciernych

- nominalna (z pĹytkÄ) 17,5 mm

- minimalna dopuszczalna (z pĹytkÄ) 7,5 mm

Ĺrednica cylindra zacisku 52 mm

Hamulce kóĹ tylnych / tarczowe, z zaciskiem staĹym dwutĹokowym i tarczÄ peĹnÄ, z bÄbnowymi mechanizmami hamulca awaryjnego wbudowanymi w tarcze hamulców tylnych

Ĺrednica zewnÄtrzna tarczy 270 mm

GruboĹÄ tarczy

- nominalna 10 mm

- minimalna po naprawie 9 mm

- minimalna dopuszczalna 8 mm

GruboĹÄ nakĹadek ciernych

- nominalna (z pĹytkÄ) 15,7 mm

- minimalna dopuszczalna (z pĹytkÄ) 6,7 mm

Ĺrednica cylindra zacisku 35 mm

Pompa hamulcowa / w ukĹadzie tandem, GM

Ĺrednica tĹoków 22,22 mm

Skok tĹoków 36 mm

UrzÄdzenie wspomagajÄce / podciĹnieniowe

Ĺrednica tĹoka 225 mm

WysokoĹÄ kontrolna wystawania trzpienia urzÄdzenia

wspomagajÄcego

149,5 ± 0,5 mm

Hamulec awaryjny / dziaĹajÄcy mechanicznie na bÄbnowe mechanizmy hamulcowe umieszczone wewnÄtrz tarcz hamulców tylnych

GruboĹÄ minimalna dopuszczalna okĹadzin (bez szczÄki) 1 mm

UkĹad przeciwblokujÄcy / ABS typu 415, sterowany elektronicznie zawierajÄcy:

- hydrauliczny zespóĹ sterowania o oĹmiu elektrozaworach zintegrowany z

elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym o zĹÄczu 26-stykowym i pompÄ

hydraulicznÄ napÄdzanÄ elektrycznie,

- cztery czujniki prÄdkoĹci kóĹ,

- wĹÄcznik ĹwiateĹ hamowania,

- lampkÄ kontrolnÄ

Czujniki prÄdkoĹci kóĹ / indukcyjne

- rezystancja 900...1760 W

KoĹa i ogumienie

ObrÄcze

- wersja GL / 5,5 J 14 (stalowe)

- wersja CD / 6 J 15 (ze stopu lekkiego)

Ogumienie

- wersja GL / 185/70 R 14 88T lub H

- wersja CD / 195/65 R 15 91T lub H

CiĹnienie w ogumieniu

- obciÄĹźenie czÄĹciowe

- przód 0,22 MPa

- tyĹ 0,22 MPa

- obciÄĹźenie caĹkowite

- przód 0,23 MPa

- tyĹ 0,29 MPa

WYPOSAĹťENIE ELEKTRYCZNE

Akumulator / 12 V 70 A×h/350 A, minus na masie

Alternator

- wersje bez klimatyzacji / Bosch 70 A lub Delco Remy 70 A

- wersje z klimatyzacjÄ / Bosch 120 A lub Delco Remy 100 A

Alternator Bosch 70 A

NapiÄcie znamionowe 14 V

PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 70 A

PrÄd

- przy 1500 obr/min 29 A

- przy 6000 obr/min 70 A

NapiÄcie regulowane 14,3...14,7 V

Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14,4 mm

Wystawanie szczotek

- wartoĹÄ nominalna 11...13 mm

- wartoĹÄ minimalna 2 mm

Alternator Delco Remy 70 A

NapiÄcie znamionowe 14 V

PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 70 A

PrÄd

- przy 1500 obr/min 33 A

- przy 6000 obr/min 70 A

NapiÄcie regulowane 14,2...15,2 V

Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14 mm

Wystawanie szczotek (wartoĹÄ nominalna) 20 mm

Alternator Bosch 120 A

NapiÄcie znamionowe 14 V

PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 120 A

PrÄd

- przy 1500 obr/min 38 A

- przy 6000 obr/min 120 A

NapiÄcie regulowane 14,3...14,7 V

Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14,4 mm

Wystawanie szczotek

- wartoĹÄ nominalna 11...13 mm

- wartoĹÄ minimalna 2 mm

Alternator Delco Remy 100 A

NapiÄcie znamionowe 14 V

PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 100 A

PrÄd

- przy 1500 obr/min 42 A

- przy 6000 obr/min 100 A

NapiÄcie regulowane 14,2...15,2 V

Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14 mm

Wystawanie szczotek (wartoĹÄ nominalna) 20 mm

Pasek napÄdu alternatora / wieloklinowy, napÄdzajÄcy takĹźe pompÄ wspomagania ukĹadu kierowniczego i sprÄĹźarkÄ klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacjÄ)

- naciÄg / regulowany samoczynnie przez napinacz rolkowy

- dĹugoĹÄ

- wersje bez klimatyzacji 1725 mm

- wersje z klimatyzacjÄ 1900 mm

Rozrusznik / Bosch DW 1,1 KW

WartoĹci kontrolne na biegu jaĹowym

- prÄd mniej niĹź 70 A

- prÄdkoĹÄ wiÄcej niĹź 2800 obr/min

- napiÄcie 12 V

WartoĹci kontrolne przy zablokowanym wirniku

- prÄd mniej niĹź 470 A

- napiÄcie 12 V

DĹugoĹÄ minimalna szczotek 4 mm

Bezpieczniki

- wewnÄtrz nadwozia / 16 ´ (12 V, 10 A), 6 ´ (12 V, 20 A), 6 ´ (12 V, 30 A), 1 ´

´ (12 V, 40 A)

- w przedziale silnika / 2 ´ (12 V, 30 A), 6 ´ (12 V, 60 A)

o oznaczeniu kolorami:

- czerwonym 10 A

- ĹźóĹtym 20 A

- zielonym 30 A

- pomaraĹczowym 40 A

Ĺťarówki

- reflektorów

- ĹwiatĹa mijania H1 55 W

- ĹwiatĹa drogowe H7 55 W

- ĹwiateĹ przednich przeciwmgĹowych H3 55 W

- ĹwiateĹ pozycyjnych przednich 5 W

- kierunkowskazów przednich i tylnych 21 W

- ĹwiateĹ hamowania 21 W

- ĹwiateĹ pozycyjnych tylnych 5 W

- ĹwiateĹ tylnych przeciwmgĹowych 21 W

- ĹwiateĹ cofania 21 W

- oĹwietlenia tablicy rejestracyjnej 5 W

Momenty dokrÄcania

- Ĺrub gĹowicy (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe)

- 1. etap 25 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 90°

- 3. etap dokrÄciÄ o 90°

- 4. etap dokrÄciÄ o 90°

- 5. etap dokrÄciÄ o 15°

- pokrywy gĹowicy 8 N×m

- Ĺrub kolektorów ssÄcego i wydechowego do gĹowicy

(kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) 22 N×m

- górnej czÄĹci kolektora ssÄcego 8 N×m

- kóĹ zÄbatych waĹków rozrzÄdu (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe)

- 1. etap 50 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 60°

- 3. etap dokrÄciÄ o 15°

- obudowy pokryw ĹoĹźysk gĹównych 20 N×m

- czujnika spalania stukowego 20 N×m

- czujnika temperatury cieczy chĹodzÄcej 14 N×m

- Ĺwiec zapĹonowych 25 N×m

- pokryw ĹoĹźysk waĹków rozrzÄdu 8 N×m

- Ĺrub koĹa zamachowego

- 1. etap 65 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 30°

- 3. etap dokrÄciÄ o 15°

- pompy cieczy chĹodzÄcej 25 N×m

- tĹumika drgaĹ skrÄtnych koĹa pasowego waĹu

korbowego 20 N×m

- koĹa zÄbatego waĹu korbowego

- 1. etap 130 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 40...50°

- napinacza paska zÄbatego napÄdu rozrzÄdu 20 N×m

- rolek prowadzenia paska zÄbatego napÄdu rozrzÄdu 25 N×m

- wspornika rolki prowadzenia paska zÄbatego napÄdu

rozrzÄdu 25 N×m

- napinacza paska wieloklinowego napÄdu osprzÄtu 25 N×m

- górnej czÄĹci miski oleju do kadĹuba 20 N×m

- dolnej czÄĹci miski oleju do czÄĹci górnej (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe)

- 1. etap 8 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 30°

- pompy oleju do kadĹuba 8 N×m

- pokrywy pompy oleju 6 N×m

- przedniej rury wydechowej do kolektora 25 N×m

- korka spustu oleju silnika 10 N×m

- zaworu przelewowego do obudowy pompy oleju 30 N×m

- czujnika ciĹnienia oleju 40 N×m

- obudowy termostatu do gĹowicy 20 N×m

- pokrywy termostatu 8 N×m

- sondy lambda 30 N×m

- Ĺrub kóĹ 110 N×m

Masy

- wĹasna (z kierowcÄ)

- wersja 4-drzwiowa

GL bez klimatyzacji 1320 kg

GL z klimatyzacjÄ 1350 kg

CD z klimatyzacjÄ 1369 kg

- wersja 5-drzwiowa

GL bez klimatyzacji 1335 kg

GL z klimatyzacjÄ 1365 kg

CD z klimatyzacjÄ 1384 kg

- caĹkowita

- wersja 4-drzwiowa

GL bez klimatyzacji 1775 kg

GL i CD z klimatyzacjÄ 1805 kg

- wersja 5-drzwiowa

GL bez klimatyzacji 1790 kg

GL i CD z klimatyzacjÄ 1820 kg

- maksymalna przyczepy niehamowanej 660 kg

- maksymalna przyczepy hamowanej 1400 kg

PojemnoĹci

- zbiornik paliwa 60 dm3

- ukĹad smarowania 5,0 dm3 (z filtrem)

- ukĹad chĹodzenia 7,3 dm3

- skrzynka przekĹadniowa 1,9 dm3

- ukĹad hamulcowy i sterowania sprzÄgĹa 0,4 dm3

- ukĹad kierowniczy ze wspomaganiem ok. 1,4 dm3

MateriaĹy eksploatacyjne

Paliwo / benzyna bezoĹowiowa o LO 95

Olej silnikowy / wg API SG/CD lub API SH/CD, CCMC G4 lub CCMC G5, SAE 20W 40 do SAE 10W 50, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem)

Olej przekĹadniowy / API GL4, SAE 75W80 lub SAE 80W90, nie wymaga siÄ okresowej wymiany

PĹyn chĹodzÄcy / mieszanina wody i specjalnej cieczy niezamarzajÄcej Opel, stanowiÄca zabezpieczenie do -30°C, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, nie wymaga siÄ okresowej wymiany

PĹyn hamulcowy / wg SAE J 1703 DOT4 lub DOT5, wymiana co 2 lata

Olej w ukĹadzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej do przekĹadni automatycznych typu Dexron II D, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, nie wymaga siÄ okresowej wymiany

ZuĹźycie paliwa

WedĹug normy ECE 80/1268

- przy 90 km/h 5,4 dm3/100 km

- przy 120 km/h 6,7 dm3/100 km

- w cyklu miejskim 9,2 dm3/100 km

WedĹug normy ECE 93/116

- jazda miejska 11,7 dm3/100 km

- jazda pozamiejska 6,3 dm3/100 km

- zuĹźycie Ĺrednie 8,3 dm3/100 km

PrÄdkoĹÄ maksymalna 203 km/h

KolejnoĹÄ dokrÄcania Ĺrub gĹowicy

pre_1351848121__1.jpg

 Share


×
×
  • Create New...
UP