Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Wymiania nagrzewnicy w modelu bez klimy


About This File

Wymiana nagrzewnicy w modelu z klimatyzacjÄ

BÄdziemy potrzebowali kilku narzÄdzi: ĹrubokrÄt, dwa maĹe pĹaskie ĹrubokrÄciki, latarka, klucz torx rozmiar...maĹy...,miska na pĹyn

pre_1351603187__1.jpg

No to jedziemy:

1. Spuszczamy pĹyn wÄĹźem dochodzÄcym do chĹodnicy.

pre_1351603234__2.jpg

2. Wypinamy wÄĹźe od nagrzewnicy, znajdujÄ siÄ one za blokiem silnika, jeden ma ĹźóĹtÄ a drugi czarnÄ opaskÄ. JeĹli nie moĹźemy ich zlokalizowad, poniĹźej znajdziemy zdjÄcia które zaprowadzÄ nas do koocówek nagrzewnicy. SÄ to dwie wystajÄce "nóĹźki" ze Ĺciany grodziowej.

pre_1351603259__3.jpg

pre_1351603292__4.jpg

3. WypiÄcie wÄĹźy - tak, nie tylko Ty masz problem z ich wypiÄciem. Te wÄĹźe dziaĹajÄ na zasadzie wÄĹźy ogrodowych, na pierwszym zdjÄciu poniĹźej znajdziesz wÄĹźa z wysuniÄtÄ koocówkÄ. My musimy tÄ koocówkÄ pociÄgnÄd w naszÄ stronÄ, tak jak jest to pokazane na kolejnym zdjÄciu. Dobrze byĹoby teĹź delikatnie podwaĹźyd te trzy zaczepy, ale dosĹownie tylko na gruboĹd paznokcia, poniewaĹź mocniejsze podwaĹźanie moĹźe doprowadzid do ich urwania, tak jak to zostaĹo przedstawione na kolejnej fotce. Na

tych wÄĹźach powinieneĹ teĹź znaleĹşd takie trzy bolce na niezamkniÄtym pierĹcieniu które moĹźna ĹciÄgnÄd, najprawdopodobniej sĹuĹźÄ one do zabezpieczenia wÄĹźa przed przypadkowym odczepieniem. Ja je ĹciÄgnÄĹem podczas wyczepiania wÄĹźy.

pre_1351603306__5.jpg

pre_1351603344__6.jpg

pre_1351603358__7.jpg

4. Kolejnym krokiem jest wypiÄcie zapalniczki. NawiÄzujÄc do tego prÄcika z poczÄtku, oryginalnie znajdowaĹ siÄ on w szczelinie pomiÄdzy górnÄ czÄĹciÄ zapalniczki a dolnÄ czÄĹciÄ panelu od nawiewu. JeĹli wiesz jak go tam umieĹcid - napisz. Panel z zapalniczkÄ jest przymocowany na dwie Ĺruby zaznaczone czerwonymi kóĹkami, ale zanim siÄ do nich dostaniemy, musimy ĹciÄgnÄd dwa plastiki, kaĹźdy z nich posiada dwa zatrzaski i trzeba uwaĹźad, Ĺźeby ich nie poĹamad (ja niestety jeden uĹamaĹem). StrzaĹki pokazujÄ miejsce ich zaczepu. CaĹy panel siedzi w kilkumilimetrowym rowku, podczas jego wyciÄgania równieĹź trzeba uwaĹźad, Ĺźeby nie poĹamad plastiku (patrz zdjÄcie poniĹźej).

pre_1351603375__8.jpg

pre_1351603440__9.jpg

pre_1351603453__10.jpg

A tutaj zapalniczka od tyĹu i dwie koocówki (juĹź wypiÄte):

pre_1351603470__11.jpg

pre_1351603494__12.jpg

5. Teraz czas na kolumnÄ, wykrÄcamy 6 Ĺrub które jÄ mocujÄ, na zdjÄciu poniĹźej zaznaczone sÄ Ĺruby z jednej strony, analogicznie robimy po drugiej stronie:

pre_1351603521__13.jpg

6. Teraz podnosimy meszek okalajÄcy gaĹkÄ zmiany biegów, delikatnie naciskamy i do góry z nim:

pre_1351603851__14.jpg

7. WyciÄgamy klapkÄ wkĹadajÄc dwa palce pod meszek rÄcznego i ciÄgnÄc jÄ do góry:

pre_1351603862__15.jpg

8. Podnosimy meszek od rÄcznego, analogicznie ĹciskajÄc go delikatnie i podnoszÄc:

pre_1351603885__16.jpg

9. OdkrÄcamy dwie Ĺruby mocujÄce panel z przyciskami do obsĹugi szyb:

pre_1351603911__17.jpg

10. OdkrÄcamy ĹrubÄ z miejsca zaznaczonego czerwonym kóĹkiem oraz wypinamy dwie kostki, zaczepy znajdujÄ siÄ po obu stronach kostek, wiÄc najlepiej jest uĹźyd do tego celu dwóch maĹych, pĹaskich ĹrubokrÄcików.

pre_1351604102__18.jpg

11. Po ĹciÄgniÄciu tego panelu, delikatnie cofamy kolumnÄ i podnosimy jÄ do góry, przy czym naleĹźy szczególnie uwaĹźad na plastiki z kolumny znajdujÄce siÄ przy rÄcznym.

pre_1351604170__19.jpg

pre_1351604203__20.jpg

12. Kolejnym etapem jest Ĺruba mocujÄca nawiew na tyĹ, wykrÄcamy jÄ:

pre_1351604246__21.jpg

13. WyciÄgamy kanaĹ od tylnego nawiewu, podnosimy maksymalnie nóĹźki do góry i próbujemy ĹciÄgnÄÄ ten przelot w dóĹ, tam w brew pozorom nie ma Ĺźadnych Ĺrubek czy zatrzasków. TrochÄ siĹy i powinniĹmy to wyciÄgnÄÄ:

pre_1351806046__1.jpg

14. Wypinamy zatrzask i wyciÄgamy to mocowanie nawiewu:

pre_1351806061__2.jpg

15. Teraz odkrÄcamy cztery Ĺruby zaznaczone szczaĹkami:

pre_1351806082__3.jpg

16. ĹciÄgamy klapkÄ i naszym oczom ukazuje siÄ nagrzewnica wsuniÄta w tunel.

pre_1351806104__4.jpg

Teraz wystarczy tylko trochÄ siĹy i nagrzewnica jest nasza, jeĹli czujesz opór przy próbie wyciÄgniÄcia jej - nie Ĺam siÄ, tam naprawdÄ nie ma Ĺźadnych Ĺrub (chyba Ĺźe masz wersjÄ z klimÄ biggrin.gif ). Po wyciÄgniÄciu nagrzewnicy tak wyglÄda tunel:

pre_1351806125__5.jpg

A tak nagrzewnica:

pre_1351806145__6.jpg

Teraz wystarczy wsunÄÄ nowÄ nagrzewnicÄ i zrobiÄ wszystko dokĹadnie w odwrotnej kolejnoĹci niĹź robiĹeĹ to do tej pory. Mam nadziejÄ, Ĺźe ten poradnik pozwoliĹ Ci na nauczenie siÄ czegoĹ oraz Ĺźe pozwoliĹ Ci na zaoszczÄdzenie kilku zĹotych.

======================================================================================================

BONUS

JeĹli pÄkĹa Ci nagrzewnica, czekasz na nowÄ a potrzebujesz samochód do jazdy, zamykasz obwód w ten sposób:

1. Wyczepiasz mocowanie tych dwóch kolanek, jest ono na jednym zatrzasku, odsuwasz go i ciÄgniesz do góry:

pre_1351806166__7.jpg

2. Wypinasz zaznaczone dwa wÄĹźe:

pre_1351806188__8.jpg

3. Udajesz siÄ do sklepu z czÄĹciami/wÄĹźami majÄc ze sobÄ ten kawaĹek plastiku, dobierasz wÄĹźa, tylko musisz powiedzieÄ sprzedawcy Ĺźe to jest potrzebne do zamkniÄcia obiegu pĹynu chĹodniczego, Ĺźeby Ci po drodze nie strzeliĹ pod wpĹywem temperatury. Dokupujesz do niego dwa klipsy, chyba Ĺźe preferujesz niemieckie rozwiÄzanie. U mnie juĹź po spiÄciu wyglÄdaĹo to mniej wiÄcej tak:

pre_1351806213__9.jpg

4. Na koniec znajdujemy najodpowiedniejsze uĹoĹźenie i wpinamy siÄ do tego wÄĹźami wychodzÄcymi z bloku silnika. Trzeba zwróciÄ uwagÄ, aby wÄĹźe nie byĹy zgiÄte/zĹamane. KoĹcowy wyglÄd w moim przypadku:

pre_1351806318__10.jpg

Pozdrawiam i ĹźyczÄ szerokiej drogi smile.gif

 Share


×
×
  • Create New...
UP