Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Walka z wiatrakami czyli....


About This File

Kiedy powinny siÄ zaĹÄczaÄ wentylatory na chĹodnicy klimatyzacji i silnika oraz jak znaleĹşÄ usterkÄ.

PoniewaĹź czÄsto odpowiadaĹem na pytania zwiÄzane z wentylatorami postanowiĹem to wszystko zebraÄ razem.

Porada dotyczy Vectry B TYLKO z klimatyzacjÄ.

SÄ trzy podstawowe ukĹady sterowania wentylatorami:

Grupa 1 – silniki benzynowe poza X25XE, Y26SE, Z22SE

Grupa 2 – silniki X20DTL, X25XE, Y26SE

Grupa 3 – silniki X20DTH, Y20DTH, Y22DTR (Y22DTR róĹźni siÄ tylko jednym przekaĹşnikiem)

Dwa wyjÄtki:

Silnik Z22SE - ma sterowanie wentylatorami z ECU.

Silnik X17TD - brak jakiejkolwiek dokumentacji w TIS-ie. JeĹli ktoĹ siÄ kiedyĹ odwaĹźy przyjechaÄ do mnie takim samochodem na kilka godzin to dorobiÄ do niego schemat poĹÄczeĹ wentylatorów.

Na poczÄtek kilka wiadomoĹci ogólnych wobec których krÄĹźÄ róĹźne mity na forum.

-- JeĹli Vectra B ma klimatyzacjÄ to po zaĹÄczeniu wentylatorów zawsze majÄ pracowaÄ oba, niewaĹźne czy zostaĹy wyzwolone przez czujnik temperatury, ciĹnienia czy klimatyzacjÄ.

JeĹli pracuje jeden, to znaczy Ĺźe trzeba szukaÄ usterki.

-– Praca wentylatorów nie jest zaleĹźna od tego czy mamy klimatyzacjÄ rÄcznÄ czy automatycznÄ (tak zwany climatronic).

-- WĹÄczajÄc klimatyzacjÄ (sprawnÄ), nawet przy zimnym silniku, majÄ siÄ wĹÄczyÄ oba wentylatory.

Styk przekaĹşnika K60 – 87(8) zwiera do masy styk czujnika pierwszego biegu na chĹodnicy symulujÄc przekroczenie najniĹźszego progu temperatury.

-– Po przekroczeniu któregokolwiek progu temperatury oba wentylatory majÄ siÄ wĹÄczaÄ bez wzglÄdu na to czy mamy klimÄ nabitÄ czy pustÄ.

-– Wentylatory nie majÄ nic wspólnego z nadmuchem powietrza do wnÄtrza samochodu. Od tego jest dmuchawa sterowana oddzielnie.

-- Nie ma oddzielnych czujników temperatury dla wentylatora silnika i klimy.

-– NajwiÄcej sprzecznych informacji na forum jest co do iloĹci prÄdkoĹci wentylatorów, czyli tak zwanych biegów.

Grupa 1

oba wentylatory, silnika i klimy majÄ po 3 biegi

Grupa 2 i 3

wentylator silnika 3 biegi, wentylator klimy 4 biegi (wyjaĹnienie póĹşniej).

Czujniki temperatury i ciĹnienia zaĹÄczajÄce wentylatory

S8890 506 498 – 13 41 042

Stosowany we wszystkich wersjach poza X20DTH, Y20DTH, Y22DTR, X17TD, Z22SE

Pin 3 – masa

Pin 2 – zwarcie do masy przy 100°C – 1 bieg obu wentylatorów

Pin 1 – zwarcie do masy przy 105°C – 2 bieg obu wentylatorów

S12890 506 499 – 13 41 043

Stosowany we wszystkich wersjach poza X20DTH, Y20DTH, Y22DTR, X17TD, Z22SE

Pin 1 – masa

Pin 2 – zwarcie do masy 110°C – 3 bieg obu wentylatorów (pod warunkiem sprawnego S88)

Pin 3 – odpowiada za wyĹÄczenie sprzÄgĹa sprÄĹźarki po przekroczeniu 120°C i ponowne zaĹÄczenie po obniĹźeniu temperatury do 115°C

S6691 74 629 – 13 41 048

Stosowany w silnikach X20DTH, Y20DTH, Y22DTR, X17TD

Pin 1 – masa

Pin 2 – zwarcie do masy przy 98°C - 1 bieg obu wentylatorów

Pin 3 – zwarcie do masy przy 103°C – 2 bieg obu wentylatorów

Pin 4 – zwarcie do masy przy 108°C – 3 bieg obu wentylatorów

S6590 506 752 – 18 54 780

Czujnik ciĹnienia zaĹÄczajÄcy wentylatory – stosowany we wszystkich wersjach poza Z22SE

Pin 1 – zwarcie do masy przy ciĹnieniu 17 bar – 2 bieg obu wentylatorów

Pin 6 – zwarcie do masy przy ciĹnieniu 21 bar – nierównomierne biegi wentylatorów

Pin 5 – zwarcie do masy przy ciĹnieniu 24 bar – 3 bieg obu wentylatorów

Pin 4 – masa

Piny 2 i 3 nie wykorzystane

S2090 506 751 – 18 54 779

Czujnik ciĹnienia kontrolujÄcy sprÄĹźarkÄ – stosowany we wszystkich wersjach poza Z22SE

MiÄdzy pinami 1 i 2 sÄ dwa czujniki – niskiego i wysokiego ciĹnienia poĹÄczone szeregowo.

JeĹli ciĹnienie jest wiÄksze niĹź 2,5 bara i mniejsze niĹź 30 barów to te dwa piny sÄ poĹÄczone i moĹźna zaĹÄczyÄ sprÄĹźarkÄ.

MiÄdzy pinami 3 i 4 jest dodatkowy czujnik podajÄcy do ECU informacjÄ o przekroczeniu ciĹnienia 11 barów. Dla silników X16XEL, Y16XE, Z16XE jest to poziom masy, dla pozostaĹych poziom zasilania. Sterowniki silników diesla informacji tej nie dostajÄ.

Umiejscowienie czujników zaleĹźy od wersji silnika

S88 oraz S128 – silniki benzynowe oraz DTL – z boku chĹodnicy po stronie pasaĹźera

ZdjÄcie - HarryBDG

pre_1351666426__1.jpg

S66 – silniki 20DTH, 22DTR, 17TD – na górze chĹodnicy po stronie kierowcy

pre_1351666443__2.jpg

S20 oraz S65 – silniki benzynowe – miÄdzy silnikiem a wentylatorem chĹodnicy

pre_1351666474__3.jpg

S20 – silniki diesla – miÄdzy akumulatorem a silnikiem nad skrzyniÄ biegów

pre_1351666496__4.jpg

S65 – silniki diesla – pod akumulatorem

pre_1351666519__5.jpg

Rysunki wtyczek

pre_1351666546__6.jpg

Wentylator silnika – miÄdzy silnikiem a chĹodnicÄ

pre_1351666614__7.jpg

Wentylator klimy – miÄdzy zderzakiem a chĹodnicÄ

Ĺťeby sprawdziÄ czy siÄ krÄci wystarczy zdjÄÄ grill lub poĹwieciÄ latarkÄ przez niego

pre_1351666647__8.jpg

Wentylatory zasilane sÄ z zielonych bezpieczników 30A:

F50 – wentylator silnika lub prawy wentylator klimy dla X17TD

F52 – wentylator klimy lub lewy wentylator klimy dla X17TD

F57 – wentylator silnika dla X17TD

W zaleĹźnoĹci od wersji silnika puszka z tymi bezpiecznikami jest albo po lewej stronie akumulatora, albo przed filtrem powietrza. Jej zawartoĹÄ teĹź róĹźni siÄ w zaleĹźnoĹci od silnika.

Kilka przykĹadowych puszek:

pre_1351666697__9.jpg

ZdjÄcia: Tasiol – xCerberek – Lucassss – HarryBDG

Dla wszystkich grup, przy prawidĹowo dziaĹajÄcych czujnikach i wentylatorach wystÄpujÄ cztery fazy sterowania. Dla fazy pierwszej – bieg 1 – zasada dziaĹania jest jednakowa dla wszystkich silników. PozostaĹe fazy sterowania róĹźniÄ siÄ w zaleĹźnoĹci od silnika.

Testy wentylatorów

Uwagi do testów:

Styki zwieramy we wtyczkach zdjÄtych z czujników a nie na czujnikach.

W czasie testów silnik nie musi pracowaÄ, ale musi byÄ wĹÄczony zapĹon. Przy wyĹÄczonym zapĹonie, bez wzglÄdu na poĹÄczenia dziaĹa zawsze tylko pierwszy bieg.

Ĺťeby sobie przy dĹuĹźszej zabawie nie rozĹadowaÄ akumulatora moĹźna robiÄ testy przy wĹÄczonym silniku.

Dla testów musi teĹź byÄ wyĹÄczona klima.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bieg 1 (Faza 1) - wystÄpuje w przypadku:

przekroczenia pierwszego progu temperatury (98°C - 100°C)

lub wĹÄczenia klimatyzacji

Test biegu 1

zewrzeÄ styki 2z3 we wtyczce czujnika S88

lub

zewrzeÄ styki 1z2 we wtyczce czujnika S66

Oba wentylatory powinny siÄ krÄciÄ na najmniejszej prÄdkoĹci.

PoĹÄczone sÄ szeregowo i zasilane z bezpiecznika F52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bieg 2 (Faza 2) - wystÄpuje w przypadku:

przekroczenia drugiego progu temperatury (103°C - 105°C)

lub przekroczenia pierwszego progu temperatury (98°C – 100°C) oraz ciĹnienia 17 bar

lub przekroczenia drugiego progu temperatury (103°C – 105°C) oraz ciĹnienia 17 bar

Test biegu 2

zewrzeÄ styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S88

lub

zewrzeÄ styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S66

Oba wentylatory powinny siÄ krÄciÄ ze ĹredniÄ prÄdkoĹciÄ.

KaĹźdy wentylator pracuje szeregowo z wĹasnym rezystorem obniĹźajÄcym prÄd.

Wentylator klimatyzacji zasilany jest z bezpiecznika F52

Wentylator silnika zasilany jest z bezpiecznika F50.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bieg 3 (Faza 3) - wystÄpuje w przypadku:

przekroczenia trzeciego progu temperatury (108°C – 110°C)

lub przekroczenie któregokolwiek progu temperatury i ciĹnienia 24 bar

Test biegu 3

zewrzeÄ styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S88 oraz styki 1z2 we wtyczce czujnika S128

lub

zewrzeÄ styki 1z2z3z4 we wtyczce czujnika S66

Oba wentylatory powinny siÄ krÄciÄ na peĹnej prÄdkoĹci.

Wentylator klimatyzacji zasilany jest z bezpiecznika F52

Wentylator silnika zasilany jest z bezpiecznika F50.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bieg mieszany (Faza 4) - wystÄpuje w przypadku:

przekroczenia pierwszego progu temperatury oraz ciĹnienia 21 bar

lub przekroczenia drugiego progu temperatury oraz ciĹnienia 21 bar

Test biegów mieszanych

zewrzeÄ styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S88 oraz styki 4z6 we wtyczce czujnika S65

lub

zewrzeÄ styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S66 oraz styki 4z6 we wtyczce czujnika S65

Wentylator silnika powinien pracowaÄ na biegu 2.

Szeregowo z wĹasnym rezystorem obniĹźajÄcym prÄd, zasilany z bezpiecznika F50.

Wentylator klimatyzacji:

Dla grupy 1 – PeĹna prÄdkoĹÄ. Zasilany jest z bezpiecznika F52.

Dla grupy 2 i 3 na biegu czwartym. Bieg 4, to prÄdkoĹÄ wiÄksza o biegu 2, ale mniejsza od 3.

Spowodowane to jest dodatkowym rezystorem (R19) doĹÄczony równolegle do rezystora silnika.

Wentylator klimatyzacji zasilany jest z bezpiecznika F52.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla bardziej zaawansowanych w elektryce próbujÄcych samodzielnie zlokalizowaÄ usterkÄ zaĹÄczam schematy poszczególnych faz sterowania z podziaĹem na grupy silników.

pre_1351666724__10.jpg

pre_1351666745__11.jpg

pre_1351666796__12.jpg

Mam nadziejÄ, Ĺźe bardzo nie narozrabiaĹem. Wszelkie (konstruktywne) uwagi tongue.gif mile widziane. Powodzenia dla grzebologów.

Copyright © 2010 Tasiol

 Share


×
×
  • Create New...
UP