Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Porada - wymiana nagrzewnicy w modelu z klimatyzacj�


About This File

Wymiana nagrzewnicy w modelu z klimatyzacjÄ

BÄdziemy potrzebowali kilku narzÄdzi: ĹrubokrÄt, dwa maĹe pĹaskie ĹrubokrÄciki, latarka, klucz torx rozmiar...maĹy...,miska na pĹyn

pre_1351603187__1.jpg

No to jedziemy:

1. Spuszczamy pĹyn wÄĹźem dochodzÄcym do chĹodnicy.

pre_1351603234__2.jpg

2. Wypinamy wÄĹźe od nagrzewnicy, znajdujÄ siÄ one za blokiem silnika, jeden ma ĹźóĹtÄ a drugi czarnÄ opaskÄ. JeĹli nie moĹźemy ich zlokalizowad, poniĹźej znajdziemy zdjÄcia które zaprowadzÄ nas do koocówek nagrzewnicy. SÄ to dwie wystajÄce "nóĹźki" ze Ĺciany grodziowej.

pre_1351603259__3.jpg

pre_1351603292__4.jpg

3. WypiÄcie wÄĹźy - tak, nie tylko Ty masz problem z ich wypiÄciem. Te wÄĹźe dziaĹajÄ na zasadzie wÄĹźy ogrodowych, na pierwszym zdjÄciu poniĹźej znajdziesz wÄĹźa z wysuniÄtÄ koocówkÄ. My musimy tÄ koocówkÄ pociÄgnÄd w naszÄ stronÄ, tak jak jest to pokazane na kolejnym zdjÄciu. Dobrze byĹoby teĹź delikatnie podwaĹźyd te trzy zaczepy, ale dosĹownie tylko na gruboĹd paznokcia, poniewaĹź mocniejsze podwaĹźanie moĹźe doprowadzid do ich urwania, tak jak to zostaĹo przedstawione na kolejnej fotce. Na

tych wÄĹźach powinieneĹ teĹź znaleĹşd takie trzy bolce na niezamkniÄtym pierĹcieniu które moĹźna ĹciÄgnÄd, najprawdopodobniej sĹuĹźÄ one do zabezpieczenia wÄĹźa przed przypadkowym odczepieniem. Ja je ĹciÄgnÄĹem podczas wyczepiania wÄĹźy.

pre_1351603306__5.jpg

pre_1351603344__6.jpg

pre_1351603358__7.jpg

4. Kolejnym krokiem jest wypiÄcie zapalniczki. NawiÄzujÄc do tego prÄcika z poczÄtku, oryginalnie znajdowaĹ siÄ on w szczelinie pomiÄdzy górnÄ czÄĹciÄ zapalniczki a dolnÄ czÄĹciÄ panelu od nawiewu. JeĹli wiesz jak go tam umieĹcid - napisz. Panel z zapalniczkÄ jest przymocowany na dwie Ĺruby zaznaczone czerwonymi kóĹkami, ale zanim siÄ do nich dostaniemy, musimy ĹciÄgnÄd dwa plastiki, kaĹźdy z nich posiada dwa zatrzaski i trzeba uwaĹźad, Ĺźeby ich nie poĹamad (ja niestety jeden uĹamaĹem). StrzaĹki pokazujÄ miejsce ich zaczepu. CaĹy panel siedzi w kilkumilimetrowym rowku, podczas jego wyciÄgania równieĹź trzeba uwaĹźad, Ĺźeby nie poĹamad plastiku (patrz zdjÄcie poniĹźej).

pre_1351603375__8.jpg

pre_1351603440__9.jpg

pre_1351603453__10.jpg

A tutaj zapalniczka od tyĹu i dwie koocówki (juĹź wypiÄte):

pre_1351603470__11.jpg

pre_1351603494__12.jpg

5. Teraz czas na kolumnÄ, wykrÄcamy 6 Ĺrub które jÄ mocujÄ, na zdjÄciu poniĹźej zaznaczone sÄ Ĺruby z jednej strony, analogicznie robimy po drugiej stronie:

pre_1351603521__13.jpg

6. Teraz podnosimy meszek okalajÄcy gaĹkÄ zmiany biegów, delikatnie naciskamy i do góry z nim:

pre_1351603851__14.jpg

7. WyciÄgamy klapkÄ wkĹadajÄc dwa palce pod meszek rÄcznego i ciÄgnÄc jÄ do góry:

pre_1351603862__15.jpg

8. Podnosimy meszek od rÄcznego, analogicznie ĹciskajÄc go delikatnie i podnoszÄc:

pre_1351603885__16.jpg

9. OdkrÄcamy dwie Ĺruby mocujÄce panel z przyciskami do obsĹugi szyb:

pre_1351603911__17.jpg

10. OdkrÄcamy ĹrubÄ z miejsca zaznaczonego czerwonym kóĹkiem oraz wypinamy dwie kostki, zaczepy znajdujÄ siÄ po obu stronach kostek, wiÄc najlepiej jest uĹźyd do tego celu dwóch maĹych, pĹaskich ĹrubokrÄcików.

pre_1351604102__18.jpg

11. Po ĹciÄgniÄciu tego panelu, delikatnie cofamy kolumnÄ i podnosimy jÄ do góry, przy czym naleĹźy szczególnie uwaĹźad na plastiki z kolumny znajdujÄce siÄ przy rÄcznym.

pre_1351604170__19.jpg

pre_1351604203__20.jpg

12. Kolejnym etapem jest Ĺruba mocujÄca nawiew na tyĹ, wykrÄcamy jÄ:

pre_1351604246__21.jpg

13. NastÄpnie proponujÄ przed wyjÄciem kanaĹu nawiewu odkrÄcid wspornik konsoli. Ja najpierw wytargaĹem ten kanaĹ, a póĹşniej okazaĹo siÄ, Ĺźe i tak trzeba go odkrÄcid... Jest zamocowany na dwóch nakrÄtkach 10 i na dwóch wkrÄtach krzyĹźakowych (zaznaczone strzaĹkami). MoĹźna teĹź wczeĹniej odklipowad od niego widocznÄ na zdjÄciu wiÄzkÄ (tu juĹź odklipowana).

pre_1351604275__22.jpg

14. Teraz wyciÄgamy kanaĹ powietrzny bez problemu. Tak jak pisze kolega - do siebie i w dóĹ. Na pewno wyskoczy.

15. Naszym oczom ukazuje siÄ osĹona nagrzewnicy. By jÄ usunÄd odkrÄcamy 4 wkrÄty krzyĹźakowe:

Warto sobie zakryd jakÄĹ szmatkÄ ziejÄce w podĹodze dziury wlotów kanaĹów wentylacyjnych - aĹź siÄ proszÄ Ĺźeby w nie wpadĹ jakiĹ wkrÄcik...

pre_1351604319__23.jpg

16. Teraz widzimy nagrzewnicÄ i przyczynÄ dla której trzeba odkrÄcid wspornik - inaczej jej nie wyjmiemy...

pre_1351604393__24.jpg

W wersji z klimÄ jak widad nagrzewnicÄ jest usadowiona bokiem, ale wyciÄga siÄ jÄ identycznie jak w wersji bez klimy, ale o tym za chwilÄ.

17. Teraz musimy odkrÄcid maĹy kawaĹek osĹony kokpitu od strony pasaĹźera - jeden wkrÄt torx:

pre_1351665002__25.jpg

18. Widzimy w caĹej okazaĹoĹci "front" nagrzewnicy. Teraz wystarczy odkrÄcid dwa wkrÄty mocujÄce (po przekÄtnej): oraz jednÄ ĹrubÄ torx mocujÄcÄ przewody do nagrzewnicy (strzaĹka od spodu). Zanim go wykrÄcimy przyda siÄ podĹoĹźyd pod przewody jakÄĹ miskÄ i szmaty, bo poleci pĹyn.

pre_1351665046__26.jpg

19. Kiedy juĹź mamy podĹoĹźonÄ miskÄ moĹźna wyciÄgnÄd przewody z nagrzewnicy wypychajÄc je po prostu w dóĹ. Ja nie upuszczaĹem w ogóle pĹynu ani nie odĹÄczaĹem nic pod maskÄ, a wypĹynÄĹo w sumie moĹźe z 200-300 ml pĹynu.

pre_1351665068__27.jpg

20. Po odkrÄceniu wszystkich mocowao i wyjÄciu przewodów wyciÄgamy nagrzewnicÄ ciÄgnÄc do siebie.

pre_1351665104__28.jpg

21. Po wyjÄciu starej nagrzewnicy wkĹadamy nowÄ. Zanim zĹoĹźymy wszystko do kupy wypadaĹoby sprawdzid czy dziaĹa i nie cieknie. PodĹÄczamy przewody, zabezpieczamy, przykrÄcamy osĹonÄ z punktu 15 i odpalamy auto. Patrzymy czy z nagrzewnicy nic nie cieknie, czy przewody siÄ szybko nagrzewajÄ i czy mamy ciepeĹko w aucie. MoĹźna siÄ ĹmignÄd trochÄ Ĺźeby odpowietrzyd ukĹad. JeĹźeli nic nie cieknie i Ĺadnie grzeje - skĹadamy wszystko w kolejnoĹci odwrotnej.

PS. W nagrzewnicy którÄ kupiĹem (Thermotec) nie ma pomiÄdzy wlotami otworu na ĹrubÄ mocujÄcÄ przewody. MusiaĹem go wywiercid wiertĹem 5 mm. Ĺruba mocujÄca jest przykrÄcana do kwadratowej nakrÄtki, która do nowej nagrzewnicy nie pasowaĹa, bo byĹo na niÄ za maĹo miejsca. MusiaĹem wyharatad doĹd sporo plastiku Ĺźeby siÄ tam zmieĹciĹa.

UWAGA do 12 pkt wĹÄcznie jest identycznie jak w wersji bez klimatyzacji , zdjÄcia i teks do 12 pkt naleĹźÄ do kolegi jurlich

OpracowaĹ Tarr

 Share


×
×
  • Create New...
UP