Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

DemontaĹź Dolotu Powietrza V6


About This File

W zwiÄzku z tym, Ĺźe iloĹÄ uĹźytkowników opla vectry z silnikiem 2.5 V6 roĹnie w szybkim tempie postanowiĹem napisaÄ poradÄ, która uĹatwi prace zwiÄzane z podstawowÄ obsĹugÄ serwisowÄ tego silnika.

Silnik na pierwszy rzut oka wyglÄda jakby nie byĹ w ogóle dostÄpny dla przeciÄtnego uĹźytkownika. Wystarczy jednak zdemontowaÄ system dolotu powietrza i silnik staje siÄ bardziej dostÄpny.

DemontaĹź dolotu powietrza jest operacjÄ bardzo prostÄ i nie wymaga wielkiego doĹwiadczenia i narzÄdzi specjalistycznych. Nie naleĹźy siÄ zraĹźaÄ wyglÄdem Ĺrub mocujÄcych (gwiazdki) poniewaĹź pasujÄ do nich klucze calowe, które sÄ dostÄpne niemalĹźe w kaĹźdym zestawie kluczy nasadowych.

Od uĹźytkowników forum dowiedziaĹem siÄ, Ĺźe prawie kaĹźdemu z nich demontaĹź dolotu zajmowaĹ za pierwszym razem okoĹo czterech godzin. Ja nie byĹem oczywiĹcie wyjÄtkiem, ale teraz przy znajomoĹci tematu caĹa operacja zajmuje mi teraz okoĹo 20 minut.

ZdjÄcia naleĹźy otwieraÄ w osobnych oknach poniewaĹź jest tam doĹÄ duĹźo szczegóĹów, które nie byĹyby widoczne przy wielkoĹci dostosowanej dla forum.

WiÄc zaczynamy

W pierwszej kolejnoĹci naleĹźy odkrÄciÄ rurÄ ĹÄczÄcÄ filtr powietrza z przepustnicÄ, oraz rozpiÄÄ opaski zaciskowe przedniego dolotu powietrza. W celu usuniÄcia opasek znajdujÄcych siÄ z prawej strony konieczne jest odpiÄcie wtyczek sterowania multiramem (3 szt.) przy okazji odĹÄczamy przewód podciĹnieniowy multiramu przy zaworze zwrotnym (niebiesko biaĹa baryĹka).

pre_1351445830__1.jpg

pre_1351445876__2.jpg

Po rozpiÄciu spinek moĹźemy odkrÄciÄ trzy Ĺruby mocujÄce przedni dolot i jeĹli wszystkie opaski zaciskowe sÄ luĹşne wystarczy pociÄgnÄÄ caĹoĹÄ do góry i pierwszÄ czÄĹÄ zadania mamy za sobÄ.

pre_1351445901__3.jpg

NastÄpnie przystÄpujemy do najtrudniejszej czÄĹci operacji czyli demontaĹźu Ĺrodkowej czÄĹci dolotu.

WyciÄgamy wtyczki od silniczka krokowego oraz od EGR poniewaĹź bÄdzie nam przeszkadzaĹa przy póĹşniejszych pracach.

Odpinamy wtyczkÄ od TPS oraz rurkÄ podciĹnienia.

Uwaga rurka podciĹnienia lubi siÄ gdzieĹ zgubiÄ wiÄc podczas ponownego montaĹźu wiÄc naleĹźy na niÄ uwaĹźaÄ.

pre_1351445923__4.jpg

Teraz moĹźemy przystÄpiÄ do odkrÄcenia zaworu EGR.

JeĹli nie zamierzamy nic robiÄ przy samym EGR i w okolicach przepustnicy nie ma sensu demontowaÄ linki ani samego EGR. ZaoszczÄdzimy dziÄki temu na uszczelkach oraz bÄdzie mniej rozbierania.

Wystarczy tylko odkrÄciÄ rurkÄ ĹÄczÄcÄ EGR z kolektorem wydechowym i ĹrubÄ mocujÄcÄ Ĺrodkowy dolot, która znajduje siÄ obok rurki EGR patrzÄc w stronÄ kierowcy.

pre_1351445956__5.jpg

Przed odkrÄceniem Ĺruby od rurki EGR naleĹźy na niej przykleiÄ kawaĹek taĹmy izolacyjnej poniewaĹź sama Ĺruba po odkrÄceniu spada na dóĹ i bardzo czÄsto blokuje siÄ na harmonijkowej czÄĹci rurki. Bardzo trudno jÄ póĹşniej odblokowaÄ a taĹma dziaĹa jako blokada.

Teraz wystarczy tylko odkrÄciÄ ĹrubÄ mocujÄcÄ Ĺrodkowy dolot. Niestety jest tam bardzo ciasno a dodatkowo Ĺruba jest zwykle przegrzana i ciÄĹźko jÄ ruszyÄ. Warto wypracowaÄ sobie odpowiedniÄ pozycjÄ i dobraÄ odpowiedni klucz aby nie zniszczyÄ Ĺruby. Ja stosujÄ do tego celu grzechotkÄ z jednym krótkim elementem przedĹuĹźajÄcym. Do tej Ĺruby niestety trzeba mieÄ bardzo sprawne rÄce i lepiej robiÄ to na zimnym silniku.

JeĹli juĹź sobie poradzimy z odkrÄceniem Ĺruby tylnej wystarczy odkrÄciÄ górne Ĺruby mocujÄce oraz opaski zaciskowe tylnego dolotu ( cztery sztuki)

pre_1351445994__6.jpg

Wystarczy teraz odpiÄÄ przewody podgrzewania przepustnicy oraz podciĹnienia przy przepustnicy i unieĹÄ Ĺrodkowy dolot.

W zwiÄzku z tym, Ĺźe nie rozpiÄliĹmy linki gazu dolot moĹźemy tylko przeĹoĹźyÄ w okolice pompy hamulcowej.

UWAGA nie poĹoĹźyÄ dolotu na akumulatorze poniewaĹź moĹźe to spowodowaÄ zwarcie.

NastÄpnie zabieramy siÄ za demontaĹź tylnej czÄĹci dolotu.

OdkrÄcamy kolejno:

- przewody paliwowe

- przewód podciĹnieniowy wspomagania hamulców

- puszkÄ podciĹnienia

pre_1351446018__7.jpg

pre_1351446039__8.jpg

Teraz wystarczy tylko odkrÄciÄ trzy Ĺruby mocujÄce tylny dolot i unieĹÄ go do góry.

pre_1351446071__9.jpg

A tak wyglÄda silnik pozbawiony dolotu

pre_1351446113__dsc04982ew3.jpg

pre_1351446134__11.jpg

MajÄc tak rozebrany dolot moĹźemy wymieniÄ Ĺwiece, kable zapĹonowe lub cewkÄ zapĹonowÄ. Mamy teĹź duĹźo lepszy dostÄp do wiÄkszoĹci wyposaĹźenia silnika.

Mam nadziejÄ, Ĺźe komuĹ przyda siÄ ta porada i zaoszczÄdzi trochÄ czasu nowym uĹźytkownikom V6

 Share


×
×
  • Create New...
UP