Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Naprawa Modułu Sterowania Climatronik


About This File

Naprawa moduĹu sterowania silnikem dmuchawy Climatronic Opel Vectra B

Objawy:

1.Nawiew na biegu 1-8 dmucha non-stop z taka sama siĹÄ , na biegu 9 lekko przyspiesza

MoŜna go wyĹÄczyÄ dopiero przez wyjÄcie kluczyka ze stacyjki lub bezpiecznika nawiewu.

2. Nawiew na biegu 1-8 nie dziaĹa w ogóle , na biegu 9 dmucha na maxa.

W obu przypadkach na wyĹwietlaczu climatronika mogÄ pojawiÄ siÄ dwie poziome kreski.

PowyŜsze zachowanie wskazuje na uszkodzenie moduĹu sterowana silnikiem dmuchawy

potocznie zwanym opornikiem. Uszkodzeniu ulegajÄ tranzystory mocy widoczne na zdjÄciu.

Producentem jest firma VALEO. Podobne moduĹy moŜna znaleĹşÄ w samochodach Peugeot i

Citroen . Nr katalogowy 18 08 444

Koszt wymiany moduĹu w ASO to ok. 700 PLN

pre_1351193029__1.jpgpre_1351193042__2.jpg

ModuĹ ten znajdziemy w tunelu Ĺrodkowym, po prawej stronie przy pedale gazu

ZdjÄcie przedstawia moduĹ w samochodzie z silnikiem z linkÄ gazu ,w silnikach z

elektronicznym sterowaniem przepustnica moŜe wyglÄdaÄ to nieco inaczej.

pre_1351193086__3.jpgpre_1351193102__4.jpg

Ĺeby go wymontowaÄ musimy odkrÄciÄ dwa wkrÄty.. dostÄp do nich jest doĹÄ trudny, ale w

przypadku silnika z linkÄ gazu da siÄ to na 100% zrobiÄ bez demontaŜu pedaĹu gazu.

Kiedy moduĹ zostanie juŜ wymontowany naleŜy zaopatrzyÄ siÄ w nastÄpujÄce narzÄdzia:

WiertarkÄ do rozwiercenia nitów mocujÄcych tranzystory , lutownica i odsysacz do cyny

potrzebne wylutowania tranzystorów

Nastepnie naleŜy zakupic cztery Ĺruby M6x20, cztery nakrÄtki i cztery podkĹadki sprÄŜyste,

oraz dwa tranzystory MJ11015G.

pre_1351193115__5.jpg

Przyda siÄ równieŜ pasta silikonowa odprowadzajÄca ciepĹo, którÄ smarujemy tranzystory

przed montaĹźem

pre_1351193202__6.jpg

Rozwiercamy nity mocujÄce tranzystory, ich pozostaĹoĹci trzeba ostroŜnie usunÄÄ z pĹytki

drukowanej ,tak aby nie uszkodziÄ pĹytki

NastÄpnie mocujemy tranzytory na radiatorze, mocno przykrÄcamy, a nastÄpnie lutujemy

je do pĹytki drukowanej

pre_1351193247__7.jpgpre_1351193580__8.jpg

Na koniec montujemy moduĹ na swoje miejsce i cieszymy siÄ dziaĹajÄcym climatronikem….

Koszt tranzystorów to ok. 30 PLN za sztukÄ, pasta silikonowa i Ĺruby to ok. 15 PLN…

Tranzystory MJ11015G pracujÄ poprawnie juŜ od ponad roku… w niektórych ĹşródĹach moŜna

znaleĹşÄ informacje o moŜliwoĹci wymiany na tranzystory BDX 66C.. sÄ one zdecydowanie

taĹsze (ok. 5 PLN za szt.) ale ich parametry sÄ zdecydowanie gorsze niŜ MJ11015G

BDX66C 100V 16A 150W

MJ11015G 120V 30A 200W

PoniewaŜ tranzystory w module poĹÄczone sÄ równolegle , maxymalny prÄd

przewodzenia moduĹu dla BDX66C to 32A natomiast dla MJ11015G 60A czyli prawie

2x wiÄcej…

 Share


×
×
  • Create New...
UP