Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends
 • Send personal messages to other members.

VB - układ kierowniczy

2 files

 1. Maglownica montaĹź demontaĹź regeneracja

  Moja maglownica dokonaĹa swojego Ĺźywota a w zwiÄzku z tym, Ĺźe na forum nie znalazĹem konkretnego tematu z instrukcjÄ krok po kroku ja i co zrobiÄ postanowiĹem podzieliÄ siÄ z wami mojÄ wiedzÄ na ten temat.
  Ten pewnie przydĹugi laborant bÄdzie traktowaĹ o:
  1. DemontaĹźu samej maglownicy z samochodu
  2. Sposobach rozebrania samej maglownicy na czÄĹci pierwsze w celu np wymiany uszczelniaczy
  3. TrochÄ wiedzy zaczerpniÄtej w warsztacie profesjonalnie zajmujÄcym siÄ regeneracjÄ przekĹadni kierowniczych
  1. DemontaĹź maglownicy z samochodu krok po kroku
  1) Unosimy przód maksymalnie ja siÄto tylko uda i podpieramy na kozioĹkach najlepiej na podĹuĹźnicach. Ja uniosĹem samochód ponad 0.5 metra poniewaĹź nie mam kanaĹu i musiaĹem sobie zapewniÄ dobre dojĹcie.
  2) Zdejmujemy koĹa, odkrÄcamy oraz demontujemy koĹcówki drÄĹźków
  3) OdkrÄcamy ukĹad wydechowy od kolektora do tĹumika Ĺrodkowego
  4) PomiÄdzy silnikiem a ĹcianÄ grodziowÄ dĹugÄ przedĹuĹźkÄ odkrÄciÄ 4 Ĺruby poduszki skrzyni biegów klucz 13 dotyczy mniejszych wersji silnikowych poniewaĹź przy wiÄkszych takich jak V6 dostÄp jest tylko od doĹu i trzeba trochÄ sobie pozginaÄ rÄkÄ Ĺźeby siÄ do nich dobraÄ. Ewentualnie moĹźna je odkrÄciÄ gdy juĹź bÄdziemy mieli odkrÄcone sanki i opuĹcimy je o jakieĹ 5cm w dóĹ. Poduszka znajduje siÄ bezpoĹrednio nad maglownicÄ na samym Ĺrodku.
  5) OdkrÄciÄ dwie Ĺruby mocowania sanek znajdujÄce siÄ za kolumnami McPersona klucz 18
  6) W kabinie odkrÄciÄ ĹrubÄ mocujÄcÄ kolumnÄ kierowniczÄ z listwÄ torx zewnÄtrzny i zdejmujemy to mocowanie poniewaĹź jeĹli tego nie zrobimy zablokuje nam w pewnym momencie moĹźliwoĹÄ opuszczenia sanek.
  7) PodeprzeÄ sanki na Ĺrodku z tyĹu na poziomie tylnego mocowania. Podparcie musi byÄ wykonane na lewarku Ĺźeby moĹźna byĹo póĹşniej opuĹciÄ sanki na dóĹ.
  8) OdkrÄcamy po trzy Ĺruby tylnego mocowania sanek klucz 18. W tej chwili przed opadniÄciem sanek chroni tylko lewarek.
  9) Delikatnie zaczynamy opuszczaÄ sanki obserwujÄc czy na pewno wszystko zostaĹo odkrÄcone. Gdy opuĹcimy sanki poduszka skrzyni powinna zostaÄ na górze odsĹaniajÄc nam Ĺrodek maglownicy a samo opuszczenie sanek umoĹźliwi nam odkrÄcenie wÄĹźy ciĹnieniowych i samej maglownicy
  10) OdkrÄcamy wÄĹźe ciĹnieniowe zasilania i powrotu, klucz 22. JeĹli mamy olej w ukĹadzie to w tym momencie wycieknie wiÄc warto siÄ zaopatrzyÄ w jakiĹ pojemnik.
  11) OdkrÄcamy opaski mocujÄce maglownice klucz 16 i umiejÄtnie przekrÄcajÄc moĹźemy juĹź wyciÄgnÄÄ maglownicÄ od strony kierowcy. Trzeba w tym celu uĹźyÄ wiÄcej rozumu niĹź siĹy poniewaĹź co chwilÄ coĹ siÄ zaczepia o mocowania i inne elementy samochodu i trzeba co chwila kontrolowaÄ o co chodzi i myĹleÄ, w którÄ stronÄ przekrÄciÄ maglownicÄ.
  StosujÄc siÄ do tych wskazówek moĹźna w warunkach garaĹźowych dokonaÄ demontaĹźu przekĹadni. Mi pierwszy raz zajÄĹo to okoĹo 8 godzin a po raz kolejny gdy znaĹem juĹź kolejnoĹÄ czas skróciĹ siÄ do okoĹo 1,5 godziny.
  2. Rozbieramy maglownicÄ
  Mamy juĹź wyjÄtÄ przekĹadniÄ wiÄc moĹźemy dokonaÄ wyboru, albo decydujemy siÄ na zakup regenerowanej i naszÄ starÄ oddajemy w rozliczeniu, albo podejmujemy ryzyko i próbujemy sami wymieniÄ uszczelniacze. JeĹli zaryzykujemy zabieramy siÄ za rozbiórkÄ.
  WyjÄta maglownica wyglÄda tak jak na zdjÄciu

  1) Mocujemy maglownicÄ w imadle, zdejmujemy osĹony drÄĹźków kierowniczych i odkrÄcamy je przy pomocy klucza 32.
  2) Dla bezpieczeĹstwa odkrÄcamy dwa pozostaĹe przewody ciĹnieniowe ĹÄczÄce listwÄ z waĹkiem. Te przewody sÄ podatne na zgniecienia a czasami zdarza siÄ, Ĺźe maglownica przekrÄci siÄ w imadle.
  3) OdkrÄcamy kasator luzów klucz 22 kasator widoczny na zdjÄciu

  3) Wybijamy zaĹlepkÄ znajdujÄcÄ siÄ poniĹźej kasatora i odkrÄcamy ĹrubÄ klucz 15 oraz zdejmujemy zabezpieczenie znajdujÄce siÄ po drugiej stronie waĹka tam gdzie ĹÄczy siÄ on z kolumnÄ kierowniczÄ. W tej chwili waĹek skrÄtny moĹźna juĹź wybiÄ i zostaje nam obudowa oraz listwa zÄbata.
  WaĹek skrÄtny po wyjÄciu wyglÄda tak

  4) Teraz pozostaje nam tylko wyjÄÄ listwÄ zÄbatÄ z obudowy. Listwa wychodzi od strony pasaĹźera po wczeĹniejszym zdjÄciu pierĹcienia zabezpieczajÄcego. Ĺťeby go zobaczyÄ trzeba zaglÄdnÄÄ do Ĺrodka obudowy.
  CaĹy problem polega na tym, Ĺźe nie ma odpowiedniego narzÄdzia Ĺźeby wygrzebaÄ ten pierĹcieĹ i nawet kilka godzin grzebania tam ĹrubokrÄtami szczypcami czy innymi wymyĹlnymi przyrzÄdami kompletnie nic nie daje. Jedynym mÄdrym sposobem jest dokĹadne wymierzenie i nawiercenie niewielkiego otworu dokĹadnie w miejscu gdzie znajduje sie pierĹcieĹ. Wywiercony otwór nie przeszkadza absolutnie w niczym przy póĹşniejszej eksploatacji poniewaĹź znajduje siÄ on pod opaskÄ mocujÄcÄ maglownicÄ do samochodu.
  Gdy juĹź mamy otwór wystarczy tylko cienkim ĹrubokrÄtem podwaĹźyÄ zabezpieczenie i zdemontowaÄ.
  NastÄpnym krokiem jest wybicie listwy zÄbatej wraz z tulejÄ, moĹźe byÄ trochÄ ciÄĹźko poniewaĹź na tulei znajduje siÄ oring uszczelniajÄcy.
  Oto zdjÄcia po demontaĹźu listwy zÄbatej  W tej chwili moĹźna przystÄpiÄ do wymiany wszystkich uszczelniaczy. Zestawy do regeneracji sÄ dostÄpne na allegro w cenie okoĹo 120zĹ. Dwa uszczelniacze sÄ na waĹku skrÄtnym i dwa na listwie zÄbatej przy czym jeden ukryty bardzo gĹÄboko na samym Ĺrodku obudowy przekĹadni. JeĹli maglownica tylko przeciekaĹa i nie byĹo efektów w postaci "przeskakiwania" kierownicy przy skrajnym skrÄcie moĹźna sobie odpuĹciÄ wymianÄ pierĹcieni teflonowych, które sÄ ciÄĹźkim elementem do wymiany poniewaĹź naciÄgajÄ siÄ bardzo szybko i póĹşniej nie chcÄ wróciÄ do poprzedniego ksztaĹtu.
  CaĹy montaĹź odbywa siÄ dokĹadnie w odwrotnÄ stronÄ. NaleĹźy pamiÄtaÄ aby bardzo dokĹadnie wyczyĹciÄ wszystkie elementy przed ponownym montaĹźem oraz zastosowaÄ nowe lub dokĹadnie sprawdzone osĹony drÄĹźków kierowniczych.
  3. TrochÄ wiedzy zaczerpniÄtej u profesjonalistów
  Niestety mimo bardzo dokĹadnego wykonania przeze mnie caĹej operacji po zamontowaniu okazaĹo siÄ, Ĺźe maglownica zaczÄĹa znowu przeciekaÄ. Wydaje mi siÄ, Ĺźe problem tkwi w uszczelniaczu, który znajduje siÄ na Ĺrodku maglownicy. MoĹźna go z pewnym trudem wybiÄ oraz wbiÄ nowy, ale problem polega na tym, Ĺźe póĹşniej trzeba wĹoĹźyÄ do obudowy listwÄ zÄbatÄ przy czym zÄby sÄ ostre i dochodzi do uszkodzenia uszczelniacza a tam panujÄ bardzo wysokie ciĹnienia i nawet najmniejsze uszkodzenie skutkuje ponownym przeciekiem. Idealnym rozwiÄzaniem byĹo by wbicie uszczelniacza gdy listwa jest w obudowie jednak to teĹź nie jest do koĹca moĹźliwe poniewaĹź na listwie jest jeszcze przegroda, która skutecznie zablokuje wykonanie takiej operacji. ByÄ moĹźe uszkodzeniu zapobiegnie równieĹź krÄcenie listwÄ podczas ponownego wkĹadania jednak juĹź w to dalej nie wnikam. Wiem na pewno, Ĺźe uszczelniacz zostaĹ uszkodzony a ja nie miaĹem wiÄcej czasu na zabawy i nie miaĹem ochoty wydawaÄ kolejnych pieniÄdzy na zestaw naprawczy wiÄc pojechaĹem do firmy zajmujÄcej siÄ profesjonalnÄ regeneracjÄ przekĹadni kierowniczych. Koszt przekĹadni wraz z rocznÄ gwarancjÄ to 500zĹ.
  W zwiÄzku z tym, Ĺźe byĹa to sobota i dotarĹem na miejsce juĹź po godzinach urzÄdowania miaĹem czas Ĺźeby trochÄ porozmawiaÄ z wĹaĹcicielkÄ zakĹadu i wyciÄgnÄÄ od nie trochÄ informacji.
  Na poczÄtek coĹ o samych maglownicach Sanigaw montowanych w VB:
  a.) Okazuje siÄ, Ĺźe te maglownice zaczynajÄ cieknÄÄ juĹź od okoĹo 140tys km i w 90% przypadków nie ma moĹźliwoĹci regeneracji przy pomocy samych nowych uszczelniaczy. Jest gdzieĹ doĹÄ newralgiczne miejsce, w którym nastÄpuje przeciek oczywiĹcie nie mogĹem siÄ dowiedzieÄ gdzie to dokĹadnie jest bo wiadomo kaĹźdy dba o wĹasny interes.
  b.) Maglownice w VB nie majÄ prawa stukaÄ. WidziaĹem kilka tematów na forum gdzie za stukanie w ukĹadzie kierowniczym obarczano winÄ maglownicÄ. Zdaniem wĹaĹcicielki zakĹadu nie mieli jeszcze ani jednego przypadku gdzie maglownica by stukaĹa. Zwykle za stukanie odpowiedzialne sÄ luzy na drÄĹźku kierowniczym albo na kolumnie kierowniczej a sama maglownica ma kasator luzów, który skutecznie zabezpiecza przed jakimikolwiek luzami.
  TrochÄ o samym odpowietrzaniu.
  Z nowo zamocowanymi maglownicami trzeba teĹź postÄpowaÄ trochÄ inaczej niĹź piszÄ ksiÄĹźki. Z kaĹźdego ĹşródĹa moĹźna siÄ dowiedzieÄ, Ĺźe aby odpowietrzyÄ maglownicÄ naleĹźy zalaÄ pĹynu i pokrÄciÄ kilka razy w prawo i w lewo niby nic prostszego a jednak przy tej prozaicznej czynnoĹci moĹźna doprowadziÄ do uszkodzenia przekĹadni.
  W pustej przekĹadni po zalaniu oleju tworzy siÄ ogromne podciĹnienie, które portafi rozsadziÄ nowe uszczelniacze jeĹli po odpaleniu silnika ruszymy kierownicÄ, podobno doĹÄ czÄsto zdarza siÄ, Ĺźe do takiego uszkodzenia doprowadzajÄ nawet bardzo doĹwiadczone warsztaty mechaniczne.
  Najlepszym sposobem na odpowietrzenie ukĹadu jest zalanie pĹynu, odpalenie silnika i pozostawienie go na wolnych obrotach przez okoĹo 5 minut, przez ten czas obserwujemy pĹyn w zbiorniczku wyrównawczym, który na poczÄtku bÄdzie aĹź biaĹy od znajdujÄcego siÄ w nim powietrza a po kilku minutach zacznie sie klarowaÄ i wtedy moĹźna powoli zaczÄÄ ruszaÄ kierownicÄ najpierw wykonujemy okoĹo 1/4 obrotu w jednÄ i druga stronÄ zbiorniczek znowu bÄdzie peĹny spienionego pĹynu wiÄc zostawiamy do momentu wyklarowania pĹynu. KaĹźdy kolejny ruch kierownicy moĹźe byÄ wiÄkszy i za kaĹźdym razem naleĹźy odczekaÄ aĹź z pĹynu ucieknie wiÄkszoĹÄ powietrza.
  Ja odpowietrzaĹem ukĹad okoĹo 40 minut a w peĹni czysty pĹyn pojawiĹ siÄ dopiero po przejechaniu okoĹo 200km.
  Mam nadziejÄ, Ĺźe te informacje pomogÄ niektórym w unikniÄciu pewnych kosztów oraz pomogÄ w samodzielnej naprawie samochodu

  28 downloads

  Updated

 2. Wymiana dr�şków kierowniczych

  Witam.
  Jako Ĺźe nie znalazĹem na forum takiej kompletnej porady, a wskazówki forumowiczów dotyczÄce wymiany drÄĹźków okazaĹy siÄ nie do koĹca prawdziwe (dotyczÄce potrzebnych narzÄdzi), poniĹźej przedstawiam poradÄ krok po kroku wymiany drÄĹźków kierowniczych.
  Co jest Nam potrzebne:
  1. GaraĹź z kanaĹem.
  2. Klucz pĹaski 34 lub specjalny klucz rurowy o tym samy rozmiarze.
  3. Klucz pĹaski 21
  4. Nowe drÄĹźki kierownicze 2szt. (lewy i prawy jest identyczny) dobrej firmy – ja zastosowaĹem drÄĹźki firmy SWAG
  5. Nowe koĹcówki drÄĹźków kierowniczych 2szt. (lewy i prawy jest identyczny) – ja zastosowaĹem koĹcówki firmy MAPCO
  5. Ewentualnie nowe osĹony na przegub kulowy drÄĹźka kierowniczego 2szt. (pasujÄ od FSO, Daewoo) plus opaski zaciskowe o rozmiarach 12-20 (mocowanie na drÄĹźku) i 40-60 (mocowanie na przekĹadni)
  Sposób wymiany:
  1. Ustawiamy samochód na kanale lewym koĹem bliĹźej krawÄdzi kanaĹu, jeĹli zaczynamy od wymiany drÄĹźka po stronie kierowcy.
  2. ZaciÄgamy rÄczny hamulec i podkĹadamy kliny pod tylne koĹa.
  3. Luzujemy Ĺruby lewego przedniego koĹa.
  4. SkrÄcamy koĹami maksymalnie w prawo.
  5. PodkĹadamy podnoĹnik hydrauliczny na poczÄtku lewej podĹuĹźnicy, tuĹź za koĹem.
  6. Unosimy auto i odkrÄcamy koĹo.
  7. OdkrÄcamy nakrÄtkÄ koĹcówki drÄĹźka kierowniczego i przy uĹźyciu ĹciÄgacza uwalniamy drÄĹźek od koĹa.
  8. OdkrÄcamy lub odginamy opaski zaciskowe osĹony przegubu drÄĹźka i zsuwamy jÄ w stronÄ koĹcówki drÄĹźka, aby mieÄ dostÄp do miejsca przykrÄcenia drÄĹźka do przekĹadni kierowniczej.
  9. OdkrÄcamy drÄĹźek kierowniczy od listwy przekĹadni kierowniczej, listwÄ blokujemy kluczem 21, do odkrÄcenia drÄĹźka uĹźywamy klucza pĹaskiego 34 (rozmiar nietypowy, ja pierwotnie zrobiĹem sobie taki klucz poprzez przeszlifowanie klucza 32 na 34, obciÄĹem przy okazji drugÄ stronÄ tego klucza, aby móc zaĹoĹźyÄ na niego przedĹuĹźkÄ z rurki) lub teĹź specjalnego klucza rurowego 34 (dorobiĹem specjalny klucz z twardej rury stalowej o dĹugoĹci 45 cm, koniec rury na gorÄco zaklepany na Ĺrubie oĹmiokÄtnej 34 – nie doĹÄ, Ĺźe rozmiar przegubu kulowego drÄĹźka jest 34, to na dodatek oĹmiokÄt!! – z drugiej strony wywiercony otwór na prÄt do pokrÄcania). Po odkrÄceniu koĹcówki drÄĹźka moĹźna przeĹoĹźyÄ klucz rurowy przez drÄĹźek na przegub drÄĹźka przy przekĹadni i odkrÄcaÄ. W moim aucie drÄĹźki stawiĹy bardzo mocny opór pomimo spryskania miejsca poĹÄczenia dobrym penetrantem (ROST OFF firmy Wurth) i podczas caĹej operacji wymiany odkrÄcenie drÄĹźków od przekĹadni kierowniczej jest najtrudniejszym zadaniem do wykonania.
  ZdjÄcia przegubu drÄĹźka i zdjÄcie specjalnego klucza rurowego poniĹźej.
  10. PrzykrÄcamy nowy drÄĹźek, zakĹadamy na drÄĹźek osĹonÄ-harmonijkÄ z opaskami zaciskowymi i skrÄcamy je, przykrÄcamy nowÄ koĹcówkÄ drÄĹźka na wstÄpnie ustalonÄ dĹugoĹÄ, kontrujemy nakrÄtkÄ.
  11. PrzykrÄcamy koĹcówkÄ drÄĹźka do piasty koĹa, zakĹadamy koĹo, wstÄpnie przykrÄcamy.
  12. Opuszczamy samochód, przykrÄcamy finalnie koĹo.
  13. Po stronie pasaĹźera postÄpujemy analogicznie, z tÄ róĹźnicÄ, Ĺźe auto przestawiamy prawym koĹem bliĹźej krawÄdzi kanaĹu, po poluzowaniu Ĺrub koĹa skrÄcamy maksymalnie w lewo.
  14. Po wymianie drÄĹźków kierowniczych konieczne jest ustawienie zbieĹźnoĹci.

  53 downloads

  Updated
×
×
 • Create New...
UP